Stredné odborné školy oprávnené používať označenie PODNIKOVÁ ŠKOLA

V zmysle § 24a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 209/2018 Z. z. (ďalej len „zákon o OVP“) môže stredná odborná škola používať popri svojom názve označenie podniková škola.

Podľa § 21 ods. 8 zákona o OVP sa na stredné odborné školy s označením podniková škola nevzťahuje určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu pre prijímacie konanie pre príslušný školský rok.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodlo, na základe splnenia podmienok ustanovených v § 24a ods. 1 zákona o OVP, o oprávnení strednej odbornej školy používať označenie podniková škola pre tieto školy:

Názov:

Adresa:

Zriaďovateľ:

Číslo rozhodnutia:

Dátum vydania

rozhodnutia:

Súkromná stredná odborná škola automobilová

Duálna akadémia

Jána Jonáša 5

843 06 Bratislava 49

Duálna akadémia, z. z. p. o.

Jána Jonáša 5

841 08 Bratislava

2018/15106:2-10 E0

12. 12. 2018

Súkromná stredná odborná škola DSA

Komenského 12

075 01 Trebišov

Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.

Školská 136/5

977 01 Brezno

2019/5419:28-A1030

15. 11. 2019

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová

Organizačná zložka:

Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová

Družby 554/64

976 81 Podbrezová

Železiarne Podbrezová a. s.

Kolkáreň 35

976 81 Podbrezová

2020/29:1-A1050

04. 02. 2020

Súkromná stredná odborná škola DSA

Koniarekova 17

918 50 Trnava

Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.

Školská 136/5

977 01 Brezno

2020/7327:5-A1030

18. 02. 2020

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA

Novozámocká 220

949 05 Nitra

Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.

Školská 136/5

977 01 Brezno

2020/13288:2- A2220

30. 06. 2020

 

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku