Stredné odborné školy môžu získať až 20 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu

19.10.2009

     Nenávratný finančný príspevok v sume 200-tisíc až 500-tisíc eur môžu získať stredné odborné školy (SOŠ) na svoje projekty zamerané na zvýšenie efektívnosti svojich školských vzdelávacích programov. Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v tomto zmysle vyhlásila 15. októbra 2009 výzvu Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov stredných odborných škôl v rámci operačného programu Vzdelávanie.
    Výzva je určená pre stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, krajských školských úradov alebo iných ústredných orgánov štátnej správy. Medzi oprávnených žiadateľov patria aj cirkevné a súkromné SOŠ, samosprávny kraj a krajský školský úrad ako zriaďovatelia týchto škôl (vrátane špeciálnych SOŠ).
     Z geografického hľadiska výzva pokrýva celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať až do termínu uzávierky, ktorý je stanovený na 18. január 2010.
     Vyhlásená výzva nadväzuje na podporu reformy a rozvoja všeobecného a odborného vzdelávania. Aktivity projektov majú byť nasmerované na tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu, ako aj na inováciu foriem a metodických postupov. Predkladateľ projektu môže pripraviť a tvoriť pedagogickú dokumentáciu a učebné texty, učebnice, pomôcky a príručky. Zamerať sa má pritom na zvýšenie efektívnosti školského vzdelávacieho programu na strednej odbornej škole s cieľom rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov a pripraviť ich pre vedomostnú spoločnosť.
     V priamej nadväznosti na spomenuté aktivity dáva výzva školám možnosť inovovať didaktické prostriedky. Tie však musia byť používané len na účely projektu. V realizovaných aktivitách môžu figurovať oprávnené cieľové skupiny pedagogických zamestnancov a žiakov strednej odbornej školy, resp. špeciálnej strednej odbornej školy.
     Od 22. októbra 2009 pripravuje ASFEU pre záujemcov o informácie k tejto výzve aj semináre v mestách Žilina, Košice a Bratislava, na ktorých budú prezentované podmienky výzvy, oprávnené a neoprávnené výdavky a vypĺňanie príslušných formulárov. Program s pozvánkou na informačné semináre, ako aj podrobné informácie k aktuálnej výzve, sú k dispozícii na internetovej stránke www.asfeu.sk.


Termíny informačných seminárov
- 22. 10. 2009, Žilina,  Žilinský samosprávny  kraj (kongresová sála), Komenského 48, 9.00 hod.
- 23. 10. 2009, Košice , SOŠ automobilová (aula), Moldavská cesta 2, 9.00 hod.
- 26. 10. 2009, Bratislava, Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (konferenčná miestnosť), Hanulova 5/B, 9.00 hod.

Bratislava 19. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku