Stredné odborné školy majú už len pár týždňov na podanie projektov

  • Dátum: 11.12.2009

     Do 18. januára 2010 majú stredné odborné školy, špeciálne stredné odborné školy a ich zriaďovatelia možnosť požiadať o finančnú pomoc z eurofondov prostredníctvom stále aktuálnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Vyhlásila ju Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie (OPV). Zameraná je na premenu tradičnej školy na modernú a školám prináša šancu získať prostriedky na pomoc pri uskutočňovaní obsahovej prestavby vzdelávania.
     Z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu je na výzvu vyčlenených 20 miliónov eur. Oprávnení žiadatelia z celého územia Slovenska, mimo Bratislavského kraja, môžu žiadať o NFP minimálne vo výške 200 tisíc eur, maximálna výška pomoci na jeden projekt predstavuje sumu 500 tisíc eur.
     Cieľom výzvy je podporiť stredné odborné školy pri tvorbe a implementácii školských vzdelávacích programov, respektíve pri zvyšovaní efektívnosti a účinnosti už zavedených školských vzdelávacích programov. V priamej nadväznosti na tieto oprávnené aktivity výzvy sa školám otvára priestor nielen na inováciu didaktických prostriedkov, ale aj na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania. Pedagógovia majú príležitosť uplatniť svoje tvorivé myslenie pri tvorbe nových učebných materiálov, pedagogickej dokumentácie, pomôcok či metodických príručiek.
     Veľkou výhodou tejto výzvy je možnosť nakupovať vybavenie potrebné na realizáciu aktivít projektu cez tzv. krížové spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktoré bude mať charakter kapitálových výdavkov.
     Podrobné informácie k vyhlásenej výzve sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk. Na nej bude vzhľadom na blížiaci sa termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP v priebehu tohto mesiaca sprístupnený aj rezervačný systém. Záujemcovia o kontrolu svojej žiadosti si na stránke agentúry budú môcť rezervovať konkrétny termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh.
     Kontrolu vykonajú pracovníci agentúry v termíne od 4. do 18. januára 2010 v priestoroch regionálnych informačných kancelárií. Adresy kancelárií sú zverejnené na stránke agentúry www.asfeu.sk. Jej cieľom bude výlučne formálna kontrola papierovej formy žiadosti vrátane príloh, pričom je dôležité, aby žiadateľ v prípade záujmu dodržal termín rezervácie a na kontrolu priniesol nielen papierovú formu žiadosti, tzv. DRAFT, ale aj všetky povinné prílohy.
     V rámci OPV sa agentúra plánuje zamerať na finančnú podporu reformy vzdelávania na slovenských základných a stredných školách aj v budúcom roku. Plánované termíny vyhlásenia výziev na opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, vrátane finančnej alokácie, budú zverejnené na  www.asfeu.sk v časovom harmonograme výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2010 do 15. decembra 2009.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku