Stratégia pre gramotnosť mládeže a dospelých 2020-2025

Členské štáty sa 15. novembra 2019 na 40. generálnej konferencii UNESCO v Paríži dohodli na prijatí novej Stratégie UNESCO pre gramotnosť mládeže a dospelých (2020 - 2025).

Pre UNESCO inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním, bude táto stratégia v nasledujúcich rokoch predstavovať riadiaci rámec na podporu gramotnosti mládeže a dospelých.

Nová stratégia gramotnosti, ktorú určili členské štáty, kľúčoví partneri a experti v oblasti gramotnosti, má štyri strategické prioritné oblasti:
• podpora členských štátov pri rozvoji národných politík a stratégií v oblasti gramotnosti;
• riešenie vzdelávacích potrieb znevýhodnených skupín, najmä žien a dievčat;
• využívanie digitálnych technológií na rozšírenie prístupu a zlepšenie výsledkov vzdelávania;
• Monitorovanie pokroku a hodnotenie zručností a programov gramotnosti.

Stratégia umožní cielenú podporu UNESCO pre krajiny a obyvateľstvo, ktoré čelia najväčším výzvam gramotnosti na svete. Patria sem, ale nielen, 29 členských krajín Svetovej aliancie pre gramotnosť v rámci celoživotného vzdelávania (GAL), ktoré koordinuje Inštitút celoživotného vzdelávania UNESCO.

Stratégia sa tiež zameriava na rodovú rovnosť a zaoberá sa vzdelávacími potrebami mládeže mimo školskej dochádzky, utečencov, migrantov a pôvodných obyvateľov, ktorí sú súčasťou 750 miliónov dospelých na celom svete, ktorí nemajú základné zručnosti v oblasti gramotnosti. Cieľom tejto stratégie bude tiež posilniť a povzbudiť spoluprácu medzi týmito krajinami s cieľom zdieľať osvedčené postupy propagácie gramotnosti z hľadiska celoživotného vzdelávania.

Nová stratégia je v súlade s programom Udržateľných cieľov v oblasti vzdelávania 4 (SDG4) a programom Vzdelávanie do roku 2030 s cieľom mobilizovať silnejší politický a finančný záväzok k rovnakému a spravodlivému prístupu ku kvalitnému vzdelaniu, aby nikto nezostal pozadu.

Stratégia bola vyvinutá prostredníctvom inkluzívneho a participatívneho procesu, do ktorého bolo zapojených 80 členských štátov UNESCO zo všetkých regiónov. V októbri pred generálnou konferenciou bola táto stratégia silne podporovaná Výkonnou radou UNESCO.

Stratégiu je možné nájsť na tomto odkaze.

Skočiť na začiatok stránky