Štipendium Martina Filka

Štipendium Martina Filka pokrýva študijné náklady (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov. Oprávnenými žiadateľmi o štipendium sú občania Slovenskej republiky, ktorí sa uchádzajú o štúdium, sú prijatí alebo študujú na vybraných vysokých školách v zahraničí v 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme v zmysle slovenskej právnej úpravy.

Cieľom programu je podporiť občanov počas ich štúdia na vysokej škole v zahraničí, ktorí sa majú záujem následne uplatniť vo verejnej správe. Podmienkou získania grantu je záväzok odpracovať po skončení štúdia tri roky vo verejnej správe.

Vláda SR zmenila názov Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe svojim uznesením zo dňa 01. marca 2017 na uctenie si pamiatky Martina Filka, ktorý bol hlavným ekonómom Ministerstva financií SR a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky ministerstva financií. Životné krédo „poslanie má každý z nás“ znamenalo pre Martina Filka presadzovanie verejného záujmu občanov tejto krajiny a zdravé verejné financie, čo je pretavené aj do tohto programu, ktorého cieľom je posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe a v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu absolventov popredných zahraničných vysokých škôl.

Štipendium je poskytované formou bezúročnej pôžičky, ktorá je odpustená v prípade, že jej poberateľ naplní svoj záväzok odpracovať tri roky vo verejnom sektore.

Návrh programu bol schválený 7. mája 2014 uznesením vlády SR č. 210/2014 Grantový program bol vytvorený v súlade s úlohou č. 108 Akčného plánu Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2013 a je súčasne aj napĺňaním odporúčaní pre Slovensko z júnového summitu Európskej rady 2013 zlepšiť kvalitu verejnej administratívy vrátane posilnenia analytických kapacít kľúčových ministerstiev. Schéma nadväzuje na grantový program Štipendium M. R. Štefánika (2006-2008), ako aj jeho obnovené poskytovanie v roku 2011. Od marca2017 je program premenovaný na Štipendium Martina Filka.

Skočiť na začiatok stránky