Štipendiá vlády SR pre študentov stredných škôl na štúdium cudzích jazykov v zahraničí

09.04.2008

     Záujemcovia o štipendium vlády SR pre študentov SŠ posielajú svoje prihlášky podľa zriaďovateľskej pôsobnosti školy, ktorej sú študentmi, na príslušný krajský školský úrad alebo vyšší územný celok podľa stanovených termínov.
     KŠÚ a VÚC prihlášky sumarizujú a uskutočňujú výber. Výsledky výberov v zmysle schváleného postupu oznámia najneskôr do 15. 5. 2008 Ministerstvu školstva SR, ktoré vybraných študentov nominuje do zahraničia.
     Všetky informácie a termíny predloženia prihlášok si môže uchádzač overiť na príslušných internetových stránkach KŠÚ a VÚC alebo aj telefonicky.

Termíny podania prihlášok*

Bratislavský samosprávny kraj

25. apríla 2008

KŠÚ Bratislava

30. apríla 2008

Trnavský s. k.

25. apríla 2008

KŠÚ Trnava

25. apríla 2008

Trenčiansky s. k.

30. apríla 2008

KŠÚ Trenčín

30. apríla 2008

Nitriansky s. k.

10. apríla 2008

KŠÚ Nitra

10. apríla 2008

Žilinský s. k.

30. apríla 2008

KŠÚ Žilina

30. apríla 2008

Banskobystr. s. k.

21. apríla 2008

KŠÚ B. Bystrica

21. apríla 2008

Prešovský s. k.

25. apríla 2008

KŠÚ Prešov

09. mája 2008

Košický s. k.

11. apríla 2008

KŠÚ Košice

20. apríla 2008

*zdroj: internet
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku