Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program

Výchova a vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje podľa vzdelávacích programov. Vzdelávacími programami sú štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program. Dňa 6. júla 2016 minister školstva schválil  Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0.

Súbor typu pdf Štátny vzdelácí program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách


Štátny vzdelávací program je prvým stupňom dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov. Je najvyšším platným kurikulárnym dokumentom, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v materských školách na získanie kompetencií.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách bude platný pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (bez ohľadu na ich zriaďovateľa) od 1. septembra 2016.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách je dostupný vo formáte PDF aj vo formáte RTF aj na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.

Na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu sú uverejnené aj metodiky jednotlivých vzdelávacích oblastí.

V súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa výchova a vzdelávanie detí v materských školách uskutočňuje podľa školských vzdelávacích programov.

Súbor typu pdf Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy

Súbor typu pdf Tvorba školského vzdelávacieho programu – odporúčania – upravené

Pri práci s deťmi s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deťmi s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky sa odporúča využívať Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách, ktorý je umiestnený na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.

Pri výchove a vzdelávaní začlenených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa okrem Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách využívajú aj vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré tvoria jeho súčasť.

  • Metodické materiály
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku