Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program

Výchova a vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje podľa vzdelávacích programov. Vzdelávacími programami sú štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program. Dňa 6. júla 2016 minister školstva schválil Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0.

Štátny vzdelávací program je prvým stupňom dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov. Je najvyšším platným kurikulárnym dokumentom, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v materských školách na získanie kompetencií.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách bude platný pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (bez ohľadu na ich zriaďovateľa) od 1. septembra 2016.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách je dostupný vo formáte PDF aj vo formáte RTF aj na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.

Na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu sú uverejnené aj metodiky jednotlivých vzdelávacích oblastí.

V súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa výchova a vzdelávanie detí v materských školách uskutočňuje podľa školských vzdelávacích programov.

Pri výchove a vzdelávaní začlenených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa okrem Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách využívajú aj vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré tvoria jeho súčasť.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky