Štátny tajomník pre šport I. Husár a ZMOS otvárajú novú kapitolu spolupráce v športe

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 13.01.2021

Nadviazanie spolupráce pri kreovaní registra športovej infraštruktúry. To bol hlavný zámer diskusií štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivana Husára a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislava Trégera.

zľava Ivan Husár, štátny tajomník pre šport a predseda ZMOS Branislav Tréger.

Informácie o počte, technickom stave a vybavení športovísk sú nevyhnutné pre nastavenie kritérií pre čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov a štátneho rozpočtu. Na Slovensku však v súčasnosti neexistuje ucelená databáza športových ihrísk, telocviční, fitnesscentier, plavární a iných športových zariadení.

Na realizáciu tohto projektu je potrebná veľká investícia, rádovo v stovkách miliónov eur. Vzhľadom na to, že financovanie športovej infraštruktúry je primárne v gescii Fondu na rozvoj športu, rokovania sa zúčastnil aj jeho predseda Ladislav Križan. Konštruktívna spolupráca účastníkov sa v najbližších dňoch pretaví do praktickej roviny.

Prvým krokom bude vytvorenie zberného formulára, ktorý pripraví kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ SR a ktorý následne ZMOS zašle svojim združeným obciam a mestám. Na základe zozbieraných informácií sa budú môcť robiť ekonomicky aj odborne správne rozhodnutia založené na faktoch.

Informácie o športoviskách budú analyzované spolu s územnými, demografickými a ekonomickými dátami a budú sprístupnené verejnosti na webovom sídle ministerstva školstva v sekcii športu číselne aj graficky.

„Aj napriek množstvu oslovených subjektov predseda ZMOS deklaroval, že sú schopní dáta zozbierať v horizonte 6-8 týždňov. Analýza, ktorú následne zrealizuje ministerstvo, by mala byť hotová už toto leto,“ uviedol štátny tajomník pre šport Ivan Husár.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku