Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil stretnutia ministrov školstva Rady Európy v Paríži

28.11.2019

     V utorok 26. novembra 2019 sa v Paríži uskutočnila konferencia ministrov školstva členských krajín Rady Európy. Slovenskú republiku na zasadnutiach zastupoval štátny tajomník Peter Krajňák.
     Zasadnutia konferencie ministrov školstva boli rozdelené do dvoch častí – na dopoludňajšom bloku sa diskutovalo na tému „Etické využitie digitálnych technológií a rozvoj kritického myslenia“ a popoludňajší blok bol venovaný problematike „Vytvorenia observatória na vyučovanie európskych dejín“.
     Všetky zúčastnené krajiny boli vyzvané, aby prijali spoločný záväzok v oblasti digitálneho občianstva, ktorý sa považuje za nástroj na vytváranie dobre informovaných občanov. Záväzok, ku ktorému sa zaviazali zástupcovia členských krajín Rady Európy formalizovali prostredníctvom prijatia spoločného politického vyhlásenia, tzv. spoločnej deklarácie „Citizenship education in the digital era“. Uvedeným vyhlásením sa zaviazali posilňovať vzdelávacie systémy a školy. Zároveň prijatou spoločnou deklaráciou previazali vzdelávanie s ovládaním digitálnych technológií. Cieľom vyhlásenia bolo prepojiť vzdelávanie digitálneho občianstva s budovaním demokratickej kultúry.
     Štátny tajomník Peter Krajňák vo svojom príhovore ocenil snahu Rady Európy iniciovať a harmonizovať vzdelávanie žiakov a učiteľov v oblasti digitalizácie dát a rozvoja digitálnych technológií vo všetkých členských štátoch Rady Európy. Vyjadril súhlas za Slovenskú republiku s obsahom textu navrhovanej deklarácie “Citizenship Education in the Digital Era” a podporil jej schválenie na ministerskej konferencii Rady Európy.
     V popoludňajšom programe konferencie ministrov školstva francúzske predsedníctvo prišlo s návrhom zriadiť spoločné európske observatórium na výučbu histórie v Európe s pracovným názvom History Observatory for Peace in Europe – (HOPE). Na záver popoludňajšieho panelu bol predložený návrh na prijatie spoločnej deklarácie o budúcej čiastkovej dohode členských krajín Rady Európy k zriadeniu observatória. V tomto duchu bola prijatá spoločná deklarácia ministrov školstva, ktorým sa Rada Európy zaviazala rozvíjať tento projekt. Konferenciu ministrov školstva Rady Európy uzavrel francúzsky minister školstva a mládeže Jean-Mchael Blangquer. Vo svojom príhovore sa poďakoval za aktívnu účasť  prítomných štatutárov rezortov školstva členských krajín Rady Európy a za prijatie dvoch deklarácii pre oblasť vzdelávania.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku