Štátny tajomník Peter Krajňák rokoval so zástupcami hasičského zboru o vzdelávaní budúcich hasičov

04.12.2019

      Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa dnes uskutočnilo rokovanie medzi zástupcami rezortu školstva a Hasičského a záchranného zboru (HAZZ) SR.
     Školy požiarnej ochrany v zmysle § 111 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní zriaďuje, riadi a zrušuje ministerstvo vnútra, ktoré vo veciach všeobecne vzdelávacích predmetov postupuje po dohode s ministerstvom školstva. Na Slovensku poskytujú vzdelávanie v odbore mechanik hasičskej techniky a ochrana osôb a majetku pred požiarom rôzne stredné odborné školy technické a súkromné odborné školy, v ktorých sa vzdeláva v súčasnosti spolu 640 žiakov.
     Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline je jedinou školou svojho druhu, ktorá ako zariadenie Hasičského a záchranného zboru SR plní funkciu strednej odbornej školy a rezortného vzdelávacieho zariadenia na úseku ochrany pred požiarmi. Škola aktuálne poskytuje úplne stredné i vyššie odborné vzdelávanie zhruba 50 študentom a v rámci celoživotného vzdelávania si v nej prehĺbilo svoje vzdelanie viac ako 1 200 hasičov.
     Rokovanie na pôde rezortu školstva viedol štátny tajomník Peter Krajňák spolu s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva Marianom Galanom a s riaditeľom odboru stredných odborných škôl Františkom Priesolom. Koncepciu vzdelávania budúcich hasičov predstavili zástupcovia prezídia Hasičského a záchranného zboru npor. Mikuláš Bodor a kpt. Tatiana Bánovská, ako aj riaditeľka  Strednej školy požiarnej ochrany MV SR v Žiline plk. Elena Vavrová. Cieľom rokovania bolo naplniť požiadavku § 111 ods. 7 školského zákona.
     Štátny tajomník uzavrel rokovanie medzi zástupcami rezortu školstva a hasičským zborom so zámerom podporiť prípravu  vyhlášky Ministerstva vnútra SR o stredných školách požiarnej ochrany a spustiť intenzívnu komunikáciu medzi rezortom vnútra a rezortom školstva.   

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku