Štátny tajomník Ľ. Paulis: Kritické myslenie a tvorivosť žiakov podporujeme v spolupráci so SAV aj vďaka systémovému programu

Zážitkové vyučovanie, väčšie prepojenie vzdelávacieho obsahu s každodenným životom, ako aj podpora kritického myslenia žiakov. To všetko je cieľom spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorá pracuje na Systémovom programe pre komplexné poznanie a kritické myslenie. Vďaka tomuto programu môžu žiaci pracovať na príprave svojich projektov, či už v rámci olympiád alebo SOČ, pomocou prístrojov na úrovni skutočného vedca. Ide o aktivity a zážitky z prostredia vedy a výskumu, ktoré sa žiakom bežne nenaskytnú. Ďalšími nástrojmi z dielne SAV na rozvoj vedeckého myslenia sú aj Jarný tábor a Letná škola mladých vedcov.

ilustračná foto

Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie je vytváraný v úzkej spolupráci s významnými slovenskými odborníkmi, ako aj jednotlivými školami. Spoločne sa tak snažia umožniť aktívnym žiakom rozvíjať svoje vedomosti a experimentálne zručnosti na pôde SAV.

„Dôležitou úlohou rezortu školstva je podpora rozvoja kritického myslenia a tvorivosti žiakov. Cieľom je robiť to so zameraním sa na ich vedecké myslenie, praktické experimentovanie, porozumenie tomu, ako poznanie vzniká a využitie získaných poznatkov v reálnom svete,“ priblížil Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo.

Príprava a vedenie študentov priniesli aj prvé výsledky. V rámci školských olympiád organizovaných pod hlavičkou IUVENTY získala 1. miesto v krajskom kole a Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v celoštátnom kole talentovaná študentka 3. ročníka Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici Alexandra Strelcová. „Študentka mala možnosť pracovať na téme proteomických analýz energeticky zaťaženého myokardu a aspoň na chvíľu si tak vyskúšala prácu ozajstného vedca,“ upresnil Miroslav Ferko z Ústavu pre výskum srdca, CEM SAV, v. v. i.

Podpora vedeckého myslenia sa realizuje aj prostredníctvom projektov ako Jarný tábor alebo Letná škola mladých vedcov. Uplynulé týždne počas jarných prázdnin využili mladí bádatelia na rozšírenie svojich znalostí vďaka platforme George Science. Žiaci sa oboznámili s prácou vedeckých ústavov SAV, spoznali funkcie srdca, dozvedeli sa viac o vlastnostiach plastov, možnostiach ich separácie a recyklácie, vyskúšali si prácu na mikroskopických zariadeniach a pokusmi sa presvedčili o prítomnosti baktérií na vlastných rukách a mobilných telefónoch. V spolupráci s Fenoménmi sveta sa pripravuje aj 3. ročník Letnej školy mladých vedcov, do ktorej sa aj mimo projektu systematického vzdelávania, zapája ďalších 11 ústavov SAV a Slovenský metrologický ústav.

Rozvoj kritického myslenia je súčasťou aj pripravovanej kurikulárnej reformy. „V súčasnosti dokončujeme tvorbu ukážkových zostáv pre zážitkové vyučovanie na základných školách, ktoré umožnia žiakom jednoduchšie pochopiť preberané učivo,“ uviedol Martin Nosko, riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. Ústavy SAV, ktoré sú zapojené do programu kritického a vedeckého myslenia, vytvárajú pre študentov a pedagógov súbor pracovných pomôcok na biológiu, fyziku, či technickú výchovu, všetko aj spolu s metodickými príručkami. Webový portál www.kreativnaveda.sk, následne doplní experimentálne zostavy o vzdelávacie materiály, pracovné listy, inštruktážne videá, ale aj online kvízy, súťaže a žiacke projekty.

Program systémového vzdelávania sa zviditeľnil aj vďaka prednáškam počas EXPO Dubaj na tematickom týždni Knowledge & Learning“ v sekcii Slovakia: Supporting & Attracting Talents”.

Spracoval realizačný tím programu:

Ing. Miroslav Ferko, PhD., Ústav pre výskum srdca CEM SAV v.v.i.,

Ing. Martin Nosko, PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v.v.i.

Doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD., Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV v.v.i.

Ing. Pavol Farkaš, PhD., Chemický ústav SAV v.v.i.

Ing. Alena Opálková Šišková, PhD., Ústav polymérov SAV v.v.i.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky