Štátny pedagogický ústav vyškolil 45 riadiacich pracovníkov škôl, ktorí pracujú so žiakmi z rómskych komunít

Jednodňové bezplatné on-line vzdelávanie školského manažmentu sa uskutočnilo v dvoch júnových termínoch. Určené bolo pracovníkom, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných škôl so žiakmi z rómskych komunít.

logo ŠPÚ

Cieľom vzdelávania bolo oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblastiach implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry do školského vzdelávacieho programu, zohľadňovania jazykovej odlišnosti žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a podporovania interkultúrnej výchovy v školách.

Účastníci spoznali možnosti vyučovania a používania rómskeho jazyka v ZŠ a SŠ, spoluprácou s rómskou komunitou – rodinou a školou, používaním inovatívnych vzdelávacích metód a didaktických prístupov, ktoré podporujú interkultúrnu výchovu a odbúravajú predsudky a stereotypy voči Rómom.

Postrehy od účastníčok k tomu, čo im vzdelávanie osobne prinieslo:

„V rámci vzdelávacej aktivity ma veľmi oslovili príklady dobrej praxe. Povzbudzujúce bolo zistenie, že nie sme osamotení so svojimi ťažkosťami, s ktorými sa boríme a tiež pocit zázemia a možnej spolupráce a hľadania ciest na ich riešenie. Problematika vzdelávania rómskych detí, dokonca v ich materinskom jazyku je v našej spoločnosti dlhodobo odsúvaná na vedľajšiu koľaj. Chceme preto hľadať cesty a riešenia „na mieru” pre naše deti, chceme im ponúknuť kvalitné vzdelanie, aby mali možnosť naplniť svoj potenciál a využiť svoje nadanie. Presne pre toto bolo vzdelávanie veľkým prínosom a dôkazom, že to ide, a že sa oplatí snažiť“. (Veronika)

„Oboznámenie sa s možnosťou pomoci žiakom pri výbere štúdia, spoznanie nových ľudí, ich názorov na život Rómov a ich problémy, či spolunažívanie s majoritou, oboznámenie sa s možnosťami ich vzdelávania a postupmi pri výučbe rómskeho jazyka.“ (Anna)

„Oboznámila som sa s dôležitosťou, aby žiaci nielen z majority, ale aj z minority mohli sa edukovať v rómskom jazyku. Prioritu v tom vidím, aby sa prehlbovali poznatky a vedomosti o rómskej kultúre, národe a ich jazyku, vo verejnosti, aby došlo ku lepšej socializácii všetkých zúčastnených. Žiaci, ktorým je materinským jazykom rómsky jazyk mali možnosti sa edukovať pre nich prirodzenom jazyku.“ (Natália)

Realizácia inovatívneho vzdelávania školského manažmentu je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne  kompetencie vo  vzdelávacom   procese  rómskych   žiakov“  v rámci  programu   Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom preddefinovaného projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania a tiež podpora demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Aktivity projektu sa upriamujú na:

  • tvorbu publikácií so zameraním na rómsky jazyk a literatúru, kultúru a históriu Rómov,
  • prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávania pre pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ v oblastiach rómskeho jazyka, kultúry a histórie Rómov, inovatívnych vzdelávacích metód, výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu,
  • prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávanie pre školský manažment,
  • realizáciu konferencií a workshopov,
  • tvorbu metodologického (vzdelávacieho) portálu poskytujúceho výstupy tohto projektu, ako aj ďalších výstupov projektov, ktoré realizoval ŠPÚ v predchádzajúcom období,
  • tlač publikácií.

ŠPÚ bude vzdelávacie aktivity pre školský manažment a pre pedagogických zamestnancov realizovať aj na jeseň 2021. Bližšie informácie budeme priebežne aktualizovať na webovom sídle ŠPÚ.

vvb
 

„Spolu s Rómami dosiahneme viac“/„Jekhetane le Romenca buter keraha“/ „Together with Roma, we will achieve more“

Projekt č. LDIPP001 „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“. Program: Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov. Projekt je financovaný z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu SR.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky