Štátny pedagogický ústav povedie Miroslava Hapalová

06.04.2020

     Minister školstva Branislav Gröhling predstavil na dnešnej tlačovej konferencii nové vedenie Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a prvé konkrétne odporúčania školám týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov.
     Poverenou riadením ŠPÚ do uskutočnenia transparentného výberového konania je Miroslava Hapalová. Nová riaditeľka sa poďakovala za prejavenú dôveru a uviedla: „V súvislosti s aktuálnou situáciou nás čakajú mnohé nové výzvy, na ktoré sa ako Štátny pedagogický ústav pokúsime rýchlo a flexibilne reagovať, spoločne hľadať a ponúkať riešenia. Naším cieľom bude podporiť učiteľov a školy, ktorí boli takpovediac hodení do vody a nachádzajú nové spôsoby zabezpečovania vzdelávania svojich žiakov.“
     Zároveň predstavila prvú sériu krokov na uľahčenie súčasnej situácie všetkým účastníkom vzdelávania. Od dnešného dňa sa pri priebežnom hodnotení počas prerušeného vyučovania v školách zastavuje klasifikácia, teda známkovanie. Učiteľom sa odporúča, aby pri záverečnom hodnotení nebrali do úvahy známky, ktoré už udelili. Cieľom je, aby učitelia poskytovali žiakom najmä slovnú spätnú väzbu, motivovali ich, pomáhali im pomenovávať chyby a navrhovali spôsob, ako ich odstraňovať.
     Miroslava Hapalová uviedla, že v rámci záverečného hodnotenia sa umožňuje školám hodnotiť žiakov slovne vo všetkých ročníkoch. Školy si teda budú môcť vybrať, či žiakov budú hodnotiť známkou (teda klasifikovať), hodnotiť ich slovne alebo kombináciou oboch typov hodnotení.
     Výnimku tvoria prvé ročníky, pri ktorých sa v tejto mimoriadnej situácii zavádza slovné hodnotenie ako jediný spôsob záverečného hodnotenia. Riaditeľom škôl zároveň odporúča neklasifikovať u žiakov tie predmety, v ktorých v čase prerušeného vyučovania v školách nevedia naplniť ciele predmetu (ako sú napríklad výchovy, pri niektorých školách laboratórne cvičenia). V týchto prípadoch sa na vysvedčení iba uvedie, že žiak predmet absolvoval. Rovnako sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok a ruší sa povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce.
     Čo sa týka postupov do ďalšieho ročníka, žiak nebude môcť byť zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky. V tomto školskom roku nebude opakovať ročník. V prípade, ak si žiak 2. stupňa neplní svoje povinnosti zo subjektívnych dôvodov a zároveň mal nedostatočné výsledky aj za obdobie pred prerušením vyučovania v školách, bude môcť pedagogická rada navrhnúť jeho preskúšanie.
     Ďalej platí, že všetci štvrtáci a všetci deviataci dostanú vysvedčenie aj s doložkou o ukončení príslušného stupňa vzdelania.
      Na stredných školách je možné realizovať priebežné hodnotenie aj formou známkovania, teda klasifikácie. Avšak hodnotenie a známka nemôžu byť znížené len na základe neplnenia požiadaviek zo strany žiaka z objektívnych príčin (t.j. žiak nemá prístup na internet vôbec alebo v požadovanom čase, keď učiteľ zadáva test). Doplnkom klasifikácie pri priebežnom aj záverečnom hodnotení stredoškolákov môže byť aj slovné hodnotenie. Taktiež sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok a ruší sa povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce. Ani v prípade stredných škôl žiak nemôže opakovať ročník. A rovnako ako pri základných školách môže byť za tých istých okolností preskúšaný pred postupom do vyššieho ročníka.
     K ukončovaniu vzdelávania na stredných školách bude vydané samostatné usmernenie, o ktorom budeme v blízkej dobe informovať.
     Ako uviedla Miroslava Hapalová, v súčasnosti ŠPÚ pripravuje odporúčania v oblasti obsahu vzdelávania a prechod portálu ucimenadialku.sk pod Štátny pedagogický ústav, pričom jeho obsah bude aj naďalej vytváraný v úzkej spolupráci s mimovládnymi organizáciami.
     Po Veľkej noci rezort školstva a ŠPÚ zverejnia, na ktoré vzdelávacie oblasti a obsah by sa mali školy podľa ročníkov prioritne zamerať a aká by mala byť priemerná, resp. maximálna týždenná hodinová záťaž žiakov na jednotlivých stupňoch vzdelávania.

Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl

Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl


Foto: TASR

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku