Štátny inštitút odborného vzdelávania je koordinátorom projektu QUANTUM

 • Foto: ŠIOV
 • Dátum: 23.02.2021

Projekt QUANTUM je zameraný na podporenie relevantnosti a efektívnosti poskytovania odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a jeho prínosu k zamestnanosti v Európe. Svoj zámer plánuje zrealizovať prostredníctvom vytvorenia a otestovania nového monitorovacieho systému, ktorý bude vychádzať zo vzájomnej spätnej väzby a trasovania absolventov OVP s cieľom posilniť zabezpečovanie kvality prostredníctvom sietí kvality na Slovensku, v Rakúsku, Taliansku a Portugalsku.

logo ŠIOV

Nadnárodné projektové partnerstvo, podporené programom Erasmus+, bude pri realizácii projektu intenzívne využívať metódu vzájomného hodnotenia (peer review), ktorá preukázateľne prispieva k nárastu a rozširovaniu spolupráce medzi aktérmi v oblasti vzdelávania a je príležitosťou na vzájomné učenie sa a profesionálny rast všetkých zúčastnených.

Cieľom projektu je:

 • vytvoriť spoločný systém trasovania pre OVP, za účelom vytvorenia jasnejšej predstavy o výstupoch v oblasti OVP a zlepšenia dostupnosť porovnateľných informácií o zamestnanosti a sociálnych výstupoch, tak ako je zdôraznené v Odporúčaní Rady v oblasti trasovania absolventov,
 • vytvoriť vhodný rámec spolupráce, ktorý bude prínosom pre všetkých zúčastnených a umožní vzájomné učenie sa,
 • podporiť využívanie spoločnej praxe, najmä v oblasti adaptovania metódy peer review a indikátorov EQAVET.

Aktivity projektu:

 • vytvorenie a pilotovanie národných/regionálnych sietí kvality, ktoré budú slúžiť ako systémový model spolupráce medzi poskytovateľmi OVP, tvorcami politík a ostatnými cieľovými skupinami
 • definovanie a realizovanie spoločného monitorovacieho systému pre hodnotenie kvality a relevantnosti OVP v spolupráci s rôznymi aktérmi,
 • realizovanie 4 školení a fokusových skupín v oblasti peer review.

Výstupy projektu:

 • spoločný monitorovací systém
 • príručka pre zriadenie sietí kvality v OVP
 • budovanie kapacít sietí kvality, ich realizácia a udržateľnosť
 • odporúčania pre tvorcov politík na regionálnej a národnej úrovni.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku