Štátna tajomníčka vystúpila na konferencii „EMPOWER - no uznaj“ a ocenila projekty a aktérov neformálneho vzdelávania.

  • Dátum: 13.12.2019

     V Centre vedecko-technických informácii SR sa uskutočnila konferencia Empower - no uznaj, ktorú pripravili IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže a Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Cieľom konferencie bolo obnoviť medzisektorovú spoluprácu v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Konferenciu slávnostne svojimi príhovormi otvorili štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmannová, generálny riaditeľ organizácie IUVENTA Róbert Hronský a Peter Rusiňák z AmCham Slovakia. Záverečné slová patrili  riaditeľovi odboru mládeže MŠVVaŠ SR a viceprezidentovi Európskeho riadiaceho výboru pre mládež pri Rade Európy Ivanovi Hromadovi.
     Táto iniciatíva vychádzala z predchádzajúceho podpisu Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ku ktorej sa počas podujatia pripojilo 25 nových signatárskych organizácii. Tie sa takto pridali k doterajším 107 signatárom. Konferencia tiež slúžila na predstavenie príkladov dobrej praxe a ocenenie ukážkových subjektov podporujúcich a poskytujúcich neformálne vzdelávanie.
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vo svojom úvodnom príhovore podčiarkla význam  konferencie a jej zameranie na kľúčové témy najbližších rokov. Spomenula tiež dôležitosť neformálneho vzdelávania a jeho výsledky, ktoré ako povedala: „môžu byť v očiach verejnosti niekedy nepovšimnuté, či dokonca až podceňované“. Taktiež uviedla, že: „práve zručnosti ako tímová práca, cieľavedomosť, zmysel pre fair-play, kreativita, empatia, či vodcovské zručnosti a schopnosť kritického myslenia sú tými, ktoré nám pomáhajú presadiť sa a vyniknúť aj v globálnej konkurenci“. Podľa štátnej tajomníčky je podpora mládeže pri upevňovaní týchto zručností kľúčová v dnešnej dobe digitalizácie a významného pokroku moderných technológií.
     Na konferencii boli tiež udelené ocenenia v troch kategóriách. Cenu si odniesol najlepší zamestnávateľa podporujúci neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, subjekt poskytujúci najprínosnejšie neformálne vzdelávanie a najlepší projekt medzisektorovej spolupráce s uplatnením prístupov neformálneho vzdelávania.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku