Štátna tajomníčka S. Síthová: Záleží nám na kvalitnom vyučovaní slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským

  • Foto: TASR
  • Dátum: 29.06.2021

Kvalitné vzdelávanie dostupné pre všetkých žiakov na Slovensku, bez ohľadu k akej národnosti sa hlásia. Zlepšiť edukačný proces konkrétne na školách s vyučovacím jazykom maďarským pomôže vytvorenie Metodického modelu pre školy či následné poradenstvo, ktoré bude poskytovať Metodicko-pedagogické centrum. To sú konkrétne kroky, ktoré vyplývajú z národného projektu „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským".

štátna tajomníčka Svetlana Síthová

„Záleží nám na kvalitnom vyučovaní slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Je to jednou z nosných tém skvalitnenia národnostného školstva na Slovensku a zároveň je to aj úloha, ktorá nám vyplýva z Programového vyhlásenia vlády. Preto sa teším, že konkrétne výsledky z národného projektu budú časom implementované do praxe čoho dôsledkom bude skvalitnenie slovenčiny na školách s vyučovacím jazykom maďarským,“ priblížila štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

Prínosov z tohto národného projektu pre vzdelávací proces v školách s vyučovacím jazykom maďarským je viacero. V najbližších mesiacoch sa vytvorí metodika vzdelávacieho programu vrátane  inovatívnych metód a foriem vyučovania. Zámerom je, aby bol Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry na rozvoj komunikačných zručností pre všetky ročníky základných škôl, dostupný v decembri tohto roka.

Takisto vznikne viacero podporných materiálov na realizáciu vzdelávacieho programu (metodické a učebné materiály a didaktické pomôcky). Realizovať a vytvárať sa budú aj nové vzdelávacie programy profesijného rozvoja pedagógov s maximálnou podporou a poradenstvom pri zavádzaní inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku