Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová spoluotvorila záverečnú medzinárodnú konferenciu projektu Silver

  • Dátum: 30.08.2019

     V mene rezortu školstva štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová dňa 27. augusta 2019 v Bratislave spoluotvorila záverečnú medzinárodnú konferenciu projektu Silver, ktorá sa realizovala pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša.
     Hlavným cieľom projektu Silver bolo vytvoriť a implementovať dištančné vzdelávanie, ktoré by pomohlo zlepšiť zručnosti a zamestnanosť ľudí starších ako 50 rokov. Poslaním v rámci projektu bolo aj otvoriť a podporiť diskusiu so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami (zamestnávateľmi, školiacimi inštitúciami, kariérnymi poradcami) s cieľom identifikovať obmedzenia seniorov v prístupe ku kvalifikácii a zamestnaniu a rozšíriť koncepciu celoživotného vzdelávania a ,,striebornej ekonomiky" u zamestnávateľov a vo vzdelávacích inštitúciách.
     Štátna tajomníčka vo svojom príhovore zdôraznila nutnosť spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a MPSVaR SR v tomto smere. Uviedla príklady z praxe vzdelávacích inštitúcií, ktoré umožňujú získať starším dospelým rozšírenie kvalifikácie o nové vedomosti a zručnosti, prípadne rekvalifikáciu v súlade s potrebami trhu práce. 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku