Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová otvorila jubilejnú konferenciu Asociácie centier voľného času SR

31.01.2020

     V stredu 29. januára sa v Bratislave pri príležitosti 20. výročia Asociácie centier voľného času Slovenskej republiky (ACVČ SR) konala konferencia, ktorú slávnostne svojimi príhovormi otvorili štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová a predsedníčka ACVČ SR Marta Hanečáková. Na konferencii tiež vystúpili ďalší zástupcovia asociácie,  ako aj zástupcovia partnerských organizácií. Počas večerného programu odovzdala štátna tajomníčka aj ďakovné listy slávnostne oceneným spolupracovníkom ACVČ SR.
     Vo svojom vystúpení štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová ocenila spoločenský prínos asociácie. „Toto združenie už 20 rokov aktívne prepája jednotlivé centrá a prispieva k ich rozvoju, ako aj k celkovej kvalite a rozmanitosti aktivít pre mladých ľudí na Slovensku. Zmyslom Asociácie a jej práce pri združovaní centier voľného času je predovšetkým budovanie ich vnútorných kapacít za účelom podporovať rozvoj detí a mládeže a poskytnúť im priestor na zmysluplné trávenie voľného času. Asociácia zároveň plní významnú úlohu aj pri zavádzaní nových trendov vo vzdelávaní a nadobúdaní zručností mimo vyučovania“.
     Štátna tajomníčka ako príklad dobrej praxe spomenula projekt „Moderné centrum“, ktorý podľa jej slov ukázal, aké štandardy by mali centrá spĺňať, aby mladým ľuďom poskytovali čo najkvalitnejšie služby a aj ako centrám pomôcť pri ich snahe takúto kvalitatívnu úroveň dosiahnuť. Tiež zdôraznila, že už aj ministerstvo školstva pripravuje kritériá pre značku kvality Moderné centrum mládeže. Štátna tajomníčka vyjadrila vieru, že tento nový štandard kvality prinesie ďalšie zlepšenie práce s mládežou, a rovnako otvorí a uľahčí ďalšiu vzájomnú spoluprácu medzi MŠVVaŠ SR a ACVČ SR.
     Na záver konferencie, počas večerného programu boli za príkladnú spoluprácu s ACVČ SR slávnostne ocenení predstavitelia viacerých partnerských organizácií, ktorým počas ceremónie štátna tajomníčka odovzdala ďakovné listy a popriala veľa úspechov do ďalších rokov fungovania Asociácie. Predsedníčka ACVČ SR Marta Hanečáková následne odovzdala ocenenie aj riaditeľovi Odboru mládeže  MŠVVaŠ SR Ivanovi Hromadovi a pochválila zlepšujúcu sa úroveň spolupráce medzi asociáciou a ministerstvom.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku