Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku

30.09.2019

     Návšteva Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Írsku v Dubline bola ďalším bodom programu pracovnej cesty štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej v Írsku. Na pôde centra ju v sobotu 28. 9. 2019 privítala  jeho riaditeľa Mária Pacherová.
     Spolu s veľvyslanocom Igorom Pokojným a riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu prof. Ľudovítom Hajdukom sa štátna tajomníčka v jednotlivých triedach stretla sa so žiakmi a učiteľmi centra a oboznámila sa s vyučovacím procesom.
     Oľga Nachtmannová vo svojom príhovore zdôraznila dôležitosť spojenia Slovákov žijúcich v zahraničí s domácu kultúrou a materinskou rečou a vyjadrila podporu ich snahe o uchovanie si pocitu príslušnosti k domovu.

     Štátna tajomníčka sa zúčastnila aj na odbornom seminári “Bilingválne detstvo”, ktorý zorganizovalo centrum pre rodičov slovenských detí v Írsku. Doc. Svetlana Kapalková ich oboznámila s významom bilingválnej výchovy pre ďalší vývin dieťaťa a PhDr. Lucia Palugyay sa venovala otázkam výslovnosti slovensky hovoriacich detí.
     Následná živá diskusia s rodičmi potvrdila aktuálnosť témy vzdelávania detí, ktoré vyrastajú v bilinguálnom prostredí. Celodenný program vo Vzdelávacom centre pre slovenské deti v Írsku vyvrcholil vystúpením slovenského detského divadelného súboru “Lurgančatá” zo Severného Írska.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku