Štátna tajomníčka Monika Filipová sa stretla so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity Andreou Bučkovou

07.04.2020

     Riešenia v oblasti zabezpečenia vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít počas mimoriadnej situácie v krajine, ktorú zapríčinilo ochorenie COVID-19. To bola téma dnešného stretnutia štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Moniky Filipovej so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity Andreou Bučkovou. Stretnutie malo aj symbolický charakter, nakoľko zajtra 8. apríla si pripomíname Medzinárodný deň Rómov.
     Obsah stretnutia bol zameraný na možnosť úzkej spolupráce rezortu školstva s Úradom splnomocnenkyne vlády SR pri podpore koordinácie učiteľov, vedenia a zriaďovateľov škôl, ako aj obcí pre zabezpečenie online výučby žiakov bez technického zázemia z vylúčených rómskych lokalít.
     Štátna tajomníčka Monika Filipová na stretnutí informovala partnerskú stranu, že MŠVVaŠ SR prostredníctvom Inštitútu vzdelávacej politiky v spolupráci s organizáciami Teach for Slovakia a Komenského inštitútom realizuje zber kvalitatívnych dát o realizácii pilotného testovania podpory online vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia počas prerušenia prezenčnej výučby. Pilotný projekt sa realizuje v deviatich lokalitách na východnom Slovensku vďaka podpore mobilného operátora. Zariadenia potrebné pre realizáciu vzdelávania zabezpečili organizácie svojpomocne prostredníctvom verejnej zbierky. Evalvačná správa o projekte bude spracovaná a k dispozícii v priebehu apríla 2020.
     Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pozitívne prijal požiadanie štátnej tajomníčky o súčinnosť pri predchádzaní súdnej fázy v konaní v oznámení Európskej komisie o porušení zmlúv číslo 2015/2025 adresované Slovenskej republike z dôvodu údajnej diskriminácie založenej na etnickom pôvode, pokiaľ ide o vzdelávanie rómskych detí.
    Štátna tajomníčka Monika Filipová a splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková využili svoje prvé stretnutie na vzájomné prezentovanie ich priorít pre nadchádzajúce obdobie svojich mandátov. Andrea Bučková ocenila aktívny prístup štátnej tajomníčky rezortu školstva pre podporu inkluzívneho vzdelávania a národnostného školstva a zároveň ponúkla poskytovanie expertízy jej úradu v rámci úzkej spolupráce s rezortom školstva pri strategickej úlohe SR pre integráciu Rómov do spoločnosti v oblasti vzdelávania.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku