Štátna tajomníčka Filipová: Podpora dištančného vzdelávania na národnostných školách prináša nové a inovatívne metódy vzdelávania

Podpora škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny patria medzi priority súčasného vedenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dokazuje to aj finančná podpora projektov dištančného vzdelávania, ktoré sú určené pre školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.

štátna tajomníčka pre národnostné školstvo a inkluzívne vzdelávanie Monika Filipová

„Dištančné vzdelávanie je výzva, ktorá pred nami stála od nástupu novej vlády a venujeme jej neustálu pozornosť. Z dôvodu koronavírusu sme všetci nútení prispôsobovať sa epidemiologickej situácii, a preto nás teší, že vieme podporovať aj na národnostných školách nové a inovatívne formy vzdelávania, ktoré pomáhajú učiteľom pri ich denno-dennej práci,“ ozrejmila štátna tajomníčka pre národnostné školstvo a inkluzívne vzdelávanie Monika Filipová.

V súčasnosti sa v rámci projektu EDU TV plánuje pre potreby dištančného vzdelávania príprava natáčania približne 200 videí, v ktorom budú mať zastúpenie školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. Rezort školstva tiež podporil občianske združenia, ktoré majú za cieľ zlepšiť kvalitu dištančného vyučovania na školách, na ktorých sa vyučuje v maďarskom či rusínskom jazyku. Finančné prostriedky získalo napr. O.Z. Synergic, ktorého cieľom bude dosiahnuť zvýšenú kvalitatívnu úroveň dištančného vzdelávania na školách s vyučovacím jazykom maďarským aplikáciou systému Google for Education. Sekundárnym cieľom projektu je pilotné zavedenie hybridného vzdelávania na školách ako súhrn dobrých praktík overených v prvej vlne pandémie COVID-19.

Ďalší ministerstvom podporený projekt má za cieľ napomáhať pedagógom pri dištančnej výučbe vytvorením samostatnej online platformy formou nových video-materiálov, ktoré sa budú venovať okrem iného dejinám Maďarov na Slovensku. Okrem tohto v rámci projektu sa vytvorila osobitná webstránka pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá bude slúžiť pre živú online komunikáciu pedagógov pre výmenu skúseností a taktiež bude obsahovať podľa predmetov edukačné materiály pre potreby distančného vzdelávania. Spomínaný projekt má na starosti Fórum inštitút. Pre Rusínov, ktorí sa vzdelávajú v školách vo svojom materinskom jazyku, pripravuje O.Z. Kolysočka – Kolíska dištančnú výučbu rusínskeho jazyka pre deti a žiakov v materských a základných školách.

V neposlednom rade, formou divadelných predstavení, priblíži Jókaiho divadlo v Komárne klasické literárne diela pre potreby online vyučovania v predmete maďarská a svetová literatúra.

Ministerstvo školstva zároveň prostredníctvom výzvy na „Podporu regionálnej alebo multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020“ podporilo 33 jedinečných projektov priamo na školách s historicky najvyššou poskytnutou sumou v hodnote 48 000€.

Okrem toho s dôrazom na zvyšovanie motivácie zapájania sa žiakov do mimoškolskej činnosti, ministerstvo školstva zaradilo súťaže Tompa Mihály a Dobré slovo do zoznamu celoštátnych súťaží. Pozitívnou správou je, že od 1. septembra 2020 je schválený Dodatok k vzdelávacím štandardom pre vyučovacie predmety vlastiveda a hudobná výchova v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny pre 1. stupeň základnej školy. „Vďaka dodatku môžu žiaci škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny lepšie poznávať hodnoty vlastnej národnostnej kultúry a zároveň si uvedomovať svoju národnostnú identitu,“ uzavrela Filipová.

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky