Štatistika

     Štatistika vzdelávania je súčasťou sociálnych štatistík. Štatistické zisťovania v rezorte školstva zabezpečujú získavať údaje o formálnej vzdelávacej sústave na úrovni základných, stredných a vysokých škôl, školských zariadeniach, celoživotnom vzdelávaní, vede a technike a štátnej starostlivosti o mládež a šport.

      Za zber údajov a zverejňovanie štatistických výstupov zodpovedá Centrum vedecko-technických informácií SR, sekcia rozvoja a informačných systémov.
webové sídlo: http://www.cvtisr.sk/
-----
      Garantom pre oblasť štátnej štatistiky na MŠVVaŠ SR je Ing. Juraj Ždiňák, útvar dátovej kancelárie
E-mail: juraj.zdinak@minedu.sk
Telefón: +4212 59374 230

  • Uplatnenie absolventov
  • Študijné a učebné odbory (ŠaUO)
  • Národný projekt „Rezortný informačný systém školstva“
  • Posudzovanie žiakov zo SZP
  • Aktualizácia údajov do Centrálneho registra
  • Prehľad štatistických zisťovaní v rezorte školstva
  • Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
  • Kódex postupov pre európsku štatistiku
  • Študijné a učebné odbory (ŠaUO)
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku