Štatistické zisťovanie o pracovníkoch a mzdách

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len "ministerstvo") vykonáva zisťovanie o štruktúre zamestnanosti a mzdových prostriedkoch Štvrťročným výkazom o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04  (výkaz) na základe 

  • § 35a ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • § 1 ods. 7 vyhlášky ŠÚ SR č. 292/2020  Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023. Rozsah, formu a využívanie zisťovaných údajov  na účely štátnej štatistiky určuje ministerstvo.

 
Štatistické zisťovanie sa vykonáva vyplnením elektronického Formulára pomocou internetovej aplikácie na www.vykazy.sk. Je určená mzdovým účtovníčkam a ekonómkam škôl a školských zariadení, ktoré vykonávajú štatistické zisťovanie o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch.
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre zamestnanosti a mzdových prostriedkoch za celé regionálne školstvo.   
 
Výkaz predkladá spravodajská jednotka v lehote do 15. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku príslušnému regionálnemu úradu školskej správy. Spravodajskou jednotkou sú všetci zriaďovatelia škôl a školských zariadení: regionálne úrady školskej správy, samosprávne kraje, mestá a obce, cirkevní a súkromní zriaďovatelia.
 
Ministerstvo v súlade s § 37a ods. 5 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. uloží zriaďovateľovi pokutu za neposkytnutie údajov alebo poskytnutie nepravdivých údajov.

Vzor výkazu 
Vzor formulára
Príručka

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky