Stanovisko ŠPÚ k priebehu prvého dňa maturitných skúšok

11.03.2008

     Maturitné skúšky dňa 11. 3. 2008 prebiehali podľa vopred pripraveného harmonogramu bez rušivých momentov.
     V ranných hodinách od 6.00 h do cca 8.30 h si riaditelia škôl preberali zásielky s testami na distribučných miestach KŠÚ. Počas preberania zásielok sme nemali hlásené žiadne vážne problémy, KŠÚ operatívne a plynule zabezpečovali kontrolu a výdaj zásielok školám. Školy, ktoré sú od distribučného miesta vzdialenejšie, si preberali zásielky skôr, a tak nedošlo k žiadnej časovej kolízii počas prepravy zásielok na školy. Testy boli na všetky školy doručené podľa časového harmonogramu, t. j. do 9.30 h.
     Dopoludnia, od 10.00 h žiaci písali testy externej časti MS zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre úrovne A a B.
     O 13.00 h boli v Slovenskom rozhlase, presne podľa harmonogramu, vyžrebované a následne vyhlásené témy písomnej formy internej časti MS zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Témy vyžreboval predseda Ústrednej maturitnej komisie Mgr. Peter Juráš. Dohľad nad regulárnosťou vyhlasovania tém vykonával notár, ktorý osvedčil priebeh žrebovania a vyhlasovania.
     Od 13.30 h žiaci písali slohové práce na jednu zvolenú tému, na napísanie mali 150 minút.
     Od 15.00 h prebiehala na jednotlivých školách oprava úloh s krátkou odpoveďou testov externej časti. Dohľad nad opravami úloh na školách vykonávali predsedovia predmetových maturitných komisií. Konzultácie a poradenstvo k opravám operatívne poskytovali pracovníci ŠPÚ v spolupráci s tvorcami testov.

Bratislava 11. marca 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku