Stanovisko MŠ SR k zmluvnému zabezpečeniu distribúcie učebníc

18.08.2009

MŠ SR odmieta zmanipulované obvinenia a tendenčne zamerané informácie jedného zo slovenských denníkov o zmluvnom zabezpečení  distribúcie školských učebníc. V médiách sa objavili neoverené a zmätočné informácie, ktoré vyvolávajú dojem o porušení zákona zo strany Ministerstva školstva SR. K medializovanému uvádzame nasledovné stanovisko:

     Na predmetnú zákazku na predmet obstarávania: „Distribúcia školských učebníc" bola vyhlásená súťaž, ktorá bola zverejnená formou predbežného oznámenia vo Vestníku ÚVO č. 197 zo dňa 02. 12. 2004 pod por. číslom 13672 - POS (resp. v Úradnom vestníku EÚ pod por. č. 2004/S 231 - 198235 z 26. 11. 2004), následne bola vyhlásená predmetná užšia súťaž vo Vestníku ÚVO č. 19 zo dňa 28. 01. 2005 pod por. číslom 01050 - MUS (resp. v Úradnom vestníku EÚ pod por. č. 2005/S 015 - 014281 z 21. 01. 2005). V uvedenom oznámení boli stanovené transparentným spôsobom podmienky, ktoré mali uchádzači splniť pre kvalifikovanie sa do užšej súťaže.
    Do uvedenej užšej súťaže napriek zverejneniu predložil ponuku len jeden  uchádzač,  s ktorým bola uzavretá zmluva dňa 23. 5. 2005 a tento výsledok bol zverejnený pod č.07994 - VUS dňa 20. 6. 2005. Súťaž bola zverejnená spôsobom v súlade so zákonom. Uvedená zmluva bola uzatvorená na dobu 5 rokov, do roku 2010.
     V priebehu dotknutého verejného obstarávania nebola proti tomuto verejnému obstarávaniu a proti stanoveným podmienkam vznesená žiadna žiadosť o nápravu alebo námietka zo strany záujemcov. 
     Vychádzajúc z vyššie uvedeného nevyplývala a nevyplýva pre ministerstvo školstva povinnosť zrušiť alebo vypovedať jestvujúcu zmluvu  s distribučnou firmou, pretože zmluva nebola predĺžená, ale bola uzatvorená nová zmluva na základe riadne zverejneného verejného obstarávania.
     Z uvedených faktov je zrejmé, že publikované tvrdenia nezodpovedajú skutočnosti a uvedená firma bola vybraná transparentným spôsobom v súlade so zákonom a v žiadnom prípade nedošlo k porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže. Naopak Ministerstvo školstva SR postupovalo plne v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže. Víťazný uchádzač bol vybraný na základe vyhodnotenia užšej súťaže plne transparentným spôsobom.
     Na ministerstvo školstva bola doručená reakcia pána Antona Magulu, respondenta  slovenského denníka (príloha). 

Bratislava 18. august 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku