Stanovisko MŠ SR k uznávaniu slovenských vysokoškolských dokladov o vzdelaní v Nemecku

01.04.2010

     Ministerstvo školstva SR dlhodobo a bezproblémovo spolupracuje s partnerskou organizáciou na uznávanie dokladov o vzdelaní v Nemecku (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, ZAB). Spolupráca nebola nikdy prerušená. MŠ SR nebolo oficiálne informované o žiadnych zmenách v doterajšom procese uznávania zahraničných dokladov o vzdelaní v oboch krajinách a teda ani o zmenách vo vzájomnej  spolupráci pri uznávaní týchto dokladov.  
     V procese uznávania dokladov o vzdelaní ide o uznanie úrovne ukončeného vzdelania (t. j. vysokoškolského vzdelania prvého, druhého alebo tretieho stupňa), a nie o uznávanie titulov. Držiteľ dokladov o vzdelaní má právo používať titul v rovnakom znení a skratke tak, ako mu bol udelený podľa vnútroštátnych predpisov krajiny, v ktorej štúdium ukončil.
     Ministerstvo chce zdôrazniť, že absolventi slovenských vysokých škôl, ktorí vykonali rigoróznu skúšku a získali jeden z nasledujúcich titulov („RNDr.", "PharmDr.", „PhDr.", „JUDr.", „PaedDr.", „ThDr.") podľa § 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôžu žiadať, aby im bol v Nemecku uznaný za rovnocenný s titulom „Dr.", ktorý získavajú absolventi vysokoškolského štúdia tretieho stupňa na nemeckých vysokých školách. Odlišnosti vzdelávacieho systému oboch strán boli doteraz vždy vzájomne rešpektované. 
     V prípade dokladov o vzdelaní získaných po ukončení vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa (doklad o udelení titulu v skratke „PhD." v SR, a doklad o udelení titulu v skratke „PhD." alebo „Dr."  v Nemecku) obe strany postupujú v zmysle Bolonského procesu. V tejto oblasti neeviduje MŠ SR žiadne oficiálne pochybnosti zo strany nemeckého partnera.

Bratislava 1. apríl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku