Stanovisko MŠ SR k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch

26.03.2009

     Vzhľadom na to, že médiá uviedli dezinformácie týkajúce sa návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch, uvádza MŠ SR nasledovné:
     Návrh dať pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi v školách a v školských zariadeniach postavenie verejného činiteľa bol prijatý na podnet organizácií zastupujúcich záujmy pedagogických a odborných zamestnancov. Zároveň je tento návrh určitým spoločenským ocenením ich práce, ktorú považujeme za takú dôležitú a spoločensky prospešnú, že sa spoločnosť rozhodla týchto zamestnancov chrániť inštitútom „verejného činiteľa" obdobne, ako pri štátnych zamestnancoch, sudcoch, starostoch a podobne. Súčasne tento inštitút chráni aj dieťa alebo žiaka pred zneužitím postavenia učiteľa, čo je do určitej miery naplnením ustanovenia § 144 školského zákona.
     Tvrdenia, že učitelia môžu skončiť na súdoch pre zlé známky, ktoré dajú žiakom, sú do určitej miery konfabuláciou, nakoľko učiteľ nevykonáva štátnu správu v školstve, neuskutočňuje rozhodnutia zasahujúce do základných práv a slobôd a pod. Priebežné hodnotenie a ani celkové hodnotenie, ktoré podpisuje na vysvedčení riaditeľ školy a je prerokované v pedagogickej rade, nie je možné použiť ako zneužitie právomoci verejného činiteľa.
     Zároveň sú v zákone navrhnuté príslušné ustanovenia, ktoré riešia, aby  prijatie bežného obvyklého daru (napríklad kvety alebo drobný dar pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov alebo na konci školského roka) nemohlo byť považované za trestný čin.
     Sme presvedčení, že postavenie pedagogického zamestnanca ako verejného činiteľa je účinným opatrením na ochranu pedagogického zamestnanca a zároveň aj ocenením ich dôležitosti pre spoločnosť.

Bratislava 25. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku