Stanovisko MŠ SR k medializovaným informáciám o dodatku k vysvedčeniu o záverečnej skúške stredoškolákov

19.05.2009

     MŠ SR zásadne odmieta vykonštruované a zmanipulované tvrdenia autorov článkov uverejnených v denníku Pravda (19. 5. 2008) na tému dodatku k vysvedčeniu o záverečnej skúške stredoškolákov a niektorých zástupcov stredných škôl citovaných v denníku Pravda o nedostatočnom časovom zabezpečení informovanosti a sprístupnenia tlačív a o tzv. „nezmysle prepašovanom do maturít". Tvrdenie o nezmysle sa zakladá na neznalosti medzinárodnej dokumentácie a súčasných legislatívnych zmien, ktoré zaviedlo MŠ SR. Ďalej tvrdenie o „prepašovaní" do maturít potvrdzuje už uvedenú neznalosť a nedostatok orientácie v problematike školstva, ktorú dokazujú nasledovné schválené legislatívne zdroje:
     Povinnosť pre školu vydať dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške, k vysvedčeniu o maturitnej skúške, k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške a k absolventskému diplomu vyplýva z ustanovenia § 18 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol schválený ešte v máji 2008.
     Podrobnosti o obsahu dodatku určuje ustanovenie § 1 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 326/2008 Z. z o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia. Obidva predpisy nadobudli účinnosť 1. 9. 2008, takže riaditelia stredných škôl boli o vydávaní dodatkov informovaní v dostatočnom predstihu a ich sťažnosti o obdržaní tlačiva „týždeň pred maturitami" sú vykonštruované obvinenia.
     MŠ SR odmieta tvrdenia denníka Pravda, zverejnené 19. mája 2009, o irelevantnosti tlačiva „dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške, k vysvedčeniu o maturitnej skúške, k vysvedčeniu po záverečnej pomaturitnej skúške a k absolventskému diplomu". Nesúhlasíme s konštatovaním autorov článku, že „ide o bezcenný papier, ktorý musia učitelia pribaliť maturantom k vysvedčeniam".
     Dodatky k uvedeným vysvedčeniam sa vydávajú v záujme uľahčenia mobility absolventov našich stredných škôl, či už z pohľadu ich ďalšieho štúdia alebo uplatnenia na trhu práce mimo územia Slovenskej republiky. Ide vlastne o Europass, ktorý obsahuje doplňujúce informácie k tým, ktoré sú už uvedené v oficiálnom vysvedčení, čo uľahčuje porozumenie dokladu, najmä pre zamestnávateľov alebo inštitúcie z inej krajiny ako tej, v ktorej bol vydaný. Tento dokument poskytuje doplňujúce informácie ku konkrétnemu vysvedčeniu. Obsahuje informácie o absolventovi strednej školy, o získanom vzdelaní, o stupni vzdelania, prístupe na ďalšie vzdelávanie, o obsahu štúdia, podrobnosti o absolvovanom vzdelávacom programe, ďalšie informácie a certifikáciu dodatku. Slúži absolventovi strednej školy pri vstupe na pracovný trh na zlepšenie informovanosti zamestnávateľa o nadobudnutých kompetenciách a zároveň na zlepšenie porovnateľnosti vzdelania pri uznávaní dokladov o vzdelaní v zahraničí. Jeho forma vychádza z týchto dokumentov: Rezolúcia Rady 93/C 49/01z 3. decembra 1992 o transparentnosti kvalifikácií, Rezolúcia Rady 96/C 224/04 z 15. júla 1996 o transparentnosti certifikátov o odbornom vzdelávaní a Odporúčanie 2001/613/ES Európskeho parlamentu a Rady z 10. júla 2001 o mobilite študentov, osôb absolvujúcich odbornú prípravu, dobrovoľníkov, učiteľov a školiteľov v rámci Spoločenstva.
     Informácie v dodatkoch vyplynuli z požiadaviek zamestnávateľov, ktorí poukazovali na potrebu podrobnejšieho popisu absolvovaného učebného alebo študijného odboru (charakteristika odboru vzdelávania, prístup na ďalšie vzdelávanie, štruktúra predmetov s vyjadrením ich časovej dotácie počas štúdia, podiel praktického vyučovania).
     MŠ SR zároveň odmieta obvinenia z nedostatočne poskytnutých informácií o sprístupnení tlačív školám resp. o postupe ich vyplňovania. Všetky údaje, ktoré má dodatok obsahovať, sú súčasťou platnej pedagogickej dokumentácie jednotlivých učebných a študijných odborov a pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, ktorú vedú školy v súlade s ustanovením § 11 školského zákona.
     Príklady vyplnených dodatkov k vysvedčeniam sú zverejnené na internetovej stránke MŠ SR www.minedu.sk/ legislatíva/ rezortné predpisy/ metodický pokyn č. 2009-8/R.
     Podľa informácie zo ŠEVT-u si školy začali objednávať dodatky k vysvedčeniam 15. januára 2009, kedy boli o tejto možnosti informované prostredníctvom webstránky www.sevt.sk/skolstvo. Okrem toho o potrebe objednať si tlačivá dodatkov informovalo Ministerstvo školstva SR školy prostredníctvom krajských školských úradov už 5. februára 2009 a 2. marca 2009.
     Dodatky k vysvedčeniam boli vyrobené 19. marca 2009 a od tohto dňa boli distribuované na školy. Distribúcia všetkých objednávok na maturitné tlačivá, aj bez úhrady, bola ukončená dňa 11. 5. 2009.
     MŠ SR zvýrazňuje, že požadovanie spomínaného dodatku k vysvedčeniu o záverečnej skúške stredoškolákov je v súlade so zákonom a platnou legislatívou, dlhodobo pripravovanou, schválenou zákonodarnými orgánmi a dostupnou širokej verejnosti.

Bratislava 19. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku