Stanovisko MŠ SR k článku v týždenníku PLUS 7 DNÍ „Zbytočnosť za milióny - Európska komisia podozrieva ministerstvo školstva z bačovania s eurofondmi“

18.02.2010

     Ministerstvo školstva SR sa ohradzuje voči informáciám uvedenými v článku v týždenníku PLUS 7 dní „Zbytočnosť za milióny - Európska komisia podozrieva ministerstvo školstva  z bačovania s eurofondmi", (18/02/2010, č. 8, s. 38, 39). Uvedené informácie sa nezakladajú na pravde a sú tendenčné.
    
      Národný projekt Academie Istropolitana (ďalej len „AI") uvádzaný v článku v hodnote 46,5 mil. EUR nie je momentálne financovaný z eurofondov a ani nie je predmetom preverovania zo strany Európskej komisie. Európska komisie preveruje iba finančné prostriedky, ktoré boli  ňou preplatené - čo nie je prípad tohto národného projektu, nakoľko ešte nie je schválený, nie je uzavretá zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, nie je v implementácii, neboli uvoľnené žiadne finančné prostriedky, a teda ani nemôže byť predmetom preverovania zo strany Európskej komisie.
    
     AI vypracovala návrh národného projektu „Národná sústava kvalifikácií v kontexte ďalšieho vzdelávania podporená systémom poradenstva", ktorého obsah  a rozpočet je momentálne predmetom odborného hodnotenia.

Hlavné aspekty, podľa ktorých sa projekt v procese odborného hodnotenia posudzuje:
a) vhodnosť a účelnosť projektu;
b) spôsob realizácie projektu;
c) rozpočet a nákladová efektívnosť projektu;
d) administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa;
e) udržateľnosť projektu.

     Záverom odborného hodnotenia národného projektu bude, či je alebo nie je vhodný pre financovanie z eurofondov, a zároveň, v prípade kladného posúdenia, sa stanoví výška prostriedkov z eurofondov, pričom výsledkom môže byť aj zníženie požadovanej výšky prostriedkov z eurofondov.  Vzhľadom na ešte neukončený proces odborného hodnotenia, z ktorého vyjde výsledná suma,  je nekorektné uvádzať sumu 46,5 mil. EUR.

     Posudzovať národný projekt iba podľa priameho zadania predstavujúceho rámec na jeho vypracovanie je    nekorektné.  Priame zadanie - výzva na vypracovanie národného projektu - určuje základné rámce na vypracovanie národného projektu - stanovuje oprávnené aktivity, oprávnené cieľové skupiny, oprávnené výdavky, dĺžku trvania. Samotné rozpracovanie národného projektu je na žiadateľovi a následne je predmetom odborného hodnotenia.

     Čo sa týka experta na školstvo spochybňujúceho národnú sústavu kvalifikácií ako zmysluplnú, je potrebné uviesť veci na pravú mieru.

     Zákon č. 568/2009 Z. z.  o celoživotnom vzdelávaní v § 21 určuje národnú sústavu kvalifikácií, ktorá vychádza z  ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie.  Ako príklad môžeme uviesť Českú republiku, kde bola a je vytváraná národná sústava kvalifikácií z eurofondov.
    
     Čo sa týka nepresností v článku ohľadne akreditácie vzdelávacích inštitúcií, podľa zákona č. 568/2009 Z. z.  o celoživotnom vzdelávaní sa akreditujú vzdelávacie programy, nie vzdelávacie inštitúcie (§ 9 a § 10).

     AI predložila na základe priameho zadania národný projekt "Národná sústava kvalifikácií v kontexte ďalšieho vzdelávania podporená systémom poradenstva".  Cieľom národného projektu je zvýšenie účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní a poradenstve. Národný projekt je nástrojom na vykonávanie zákon č. 568/2009 Z. z.  o celoživotnom vzdelávaní, ktorý  nadobudol účinnosť 1.  februára  2010 (niektoré časti od 1. 1. 2012). Zákon vytvára podmienky pre hodnotenie kvality vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania prostredníctvom ich akreditácie, čím štát garantuje kvalitu neformálneho vzdelávania v súlade s národnou sústavou kvalifikácií a umožňuje tak uznávanie čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie. Zákon vytvára podmienky pre uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a nadobudnutie dokladu o získaní čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie podľa národnej sústavy kvalifikácií na základe overovania odbornej spôsobilosti občanov - žiadateľov oprávnenými vzdelávacími inštitúciami. Zákon sleduje aj vytvorenie informačného systému ďalšieho/neformálneho vzdelávania, ktorý obsahuje register vzdelávacích inštitúcií, ktoré uskutočňujú akreditované vzdelávacie programy, register akreditovaných vzdelávacích programov a register účastníkov ďalšieho/neformálneho vzdelávania - IS umožní občanom získať dôležité informácie o možnostiach ďalšieho/neformálneho vzdelávania, IS pomôže skvalitniť celoživotné poradenstvo.

V rámci národného projektu sa plánujú tieto aktivity:
- vytvorenie národnej sústavy kvalifikácií (definovanie kvalifikačných úrovní a kvalifikačných štandardov) -vsúlade s § 21 zákona č. 568/2009;
- systém ďalšieho vzdelávania (vytvorenie a poskytovanie vzdelávacích programov na základe popísaných kvalifikácií národnej sústavy kvalifikácií) - v súlade najmä s § 2 až §10 zákona č. 568/2009;
- systém poradenstva (vytvorenie celoslovenskej siete poradní poskytujúcich informácie o ďalšom vzdelávaní);
- monitorovanie a prognózovanie vzdelávacích potrieb (vzdelávanie zacielené presne na požiadavky, vzdelávacie potreby jednotlivcov a zamestnávateľov; prognózovanie budúcich potrieb trhu práce) - vsúlade s § 22 zákona č. 568/2009;
- informačný systém NSK, ĎV a poradenstva (sprostredkovanie informácií o vzdelávacích inštitúciách, vzdelávacích programoch, poradenských službách v elektronickej forme; vytvorenie systému pre e-learningové vzdelávacie programy - na jednom mieste sústredené všetky e-learningové vzdelávacie programy) - v súlade s § 23 zákona č. 568/2009.

Bratislava 18. február 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku