Stanovisko MŠ SR k článku Hospodárskych novín

29.06.2010

     Denník Hospodárske noviny dnes v článku „Mikolaj vybojoval biznis Siemensu" zverejnil nepresné a zavádzajúce informácie o projekte modernizácie a servisu finančno-ekonomického informačného systému pre slovenské verejné vysoké školy (Skrátene FIS SOFIA). Nie je pravda, že súčasťou zmlúv podpísaných ministrom Jánom Mikolajom 2. 6. 2010 je aj zavedenie tohto systému na ďalšie verejné vysoké školy. Týkajú sa iba modernizácie systému na 18 verejných VŠ, kde už FIS SOFIA majú, a zabezpečenia jeho podpory a údržby do roku 2014. MŠ SR teda ustúpilo od zavedenia systému na zostávajúce dve verejné VŠ, čím vyhovelo výhradám Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
     Keďže išlo len o úpravu už existujúceho systému, MŠ SR začalo rokovacie konanie bez zverejnenie so skupinou dodávateľov ako vlastníkom autorských práv. ÚVO existenciu týchto autorských práv nespochybňuje.
      Podpis servisnej zmluvy vyriešil problém so servisom a údržbou FIS SOFIA, keďže pôvodná zmluva prestala platiť už 31. 12. 2009.  

Stanovisko MŠ SR k otázkam redaktora Hospodárskych novín

      Skôr ako zaujmeme stanovisko k zaslaným otázkam považujeme za nutné uviesť niekoľkými vetami genézu „Finančno-ekonomického informačného systému pre slovenské verejné vysoké školy", ktorý v rezorte školstva dostal skrátené pomenovanie ako FIS SOFIA.
     Projekt SOFIA má začiatky v rokoch 2003 - 2004. V danom období prijala vláda SR uznesenie, ktorým zaviazala ministra školstva implementovať do prostredia slovenských verejných vysokých škôl NOVÝ FIS, ktorým zabezpečí jednotnosť pri spracovávaní vstupov a vykazovaný výstupov, výkonov jednotlivých verejných vysokých škôl.
      Výstupy mali prezentovať výkony a výdavky na výučbu (denní, diaľkoví študenti, doktorandi), na vedu a výskum, na vedľajšiu činnosť, mali preukazovať procesy financovania zo štátneho rozpočtu, z dotácií, z darov, z vlastných výkonov, z predaja majetku, z EŠF EÚ a pod.. SOFIA mala skĺbiť informácie o študentoch, o doktorandoch, o R a THP zamestnancoch, o učiteľoch, o výskumníkoch, o majetku vysokej školy a pod.. SOFIA mala zabezpečiť prostredníctvom rozhraní vstupy aj z iných používaných systémov (sociálne dávky pre dotknutých študentov, identifikačné karty študentov, stravovanie študentov, cestovné študentov a pod.). 

Postupy MŠ SR k zabezpečeniu uznesenia vlády SR

     Úlohy a ciele z uznesenia vlády SR sa zabezpečovali prostredníctvom vyhlásenia verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené v roku 2004 a výsledkom bol uzatvorená „Rámcová zmluva" so skupinou dodávateľov (SIEMENS Bratislava, SIEMENS Viedeň, VARIAS Žilina, VARIAS Olomouc - (ďalej aj ako „združenie Siemens-Varias") na dodávku SOFIE do prostredia všetkých 20 slovenských verejných vysokých škôl (VVŠ). Ojedinelosť a unikátnosť SOFIE v tom čase bola v tom, že dodávatelia spracovávali tzv. etalón (jednotný systém pre všetky VVŠ), ktorý bol nasadzovaný do prostredia dvoch VVŠ a to UK BA a ŽU ŽA, ktoré boli nazvané ako pilotné VVŠ.
     Vyvinutý etalón (autorské dielo na systéme SAP) následne na základe čiastkových zmlúv dodávatelia implementovali do prostredia zostávajúcich 18 VVŠ. Etalón pokrýval cca 85% činnosti jednotlivých VVŠ a pri jeho implementovaní do prostredia konkrétnej VVŠ sa upravovalo, dopracovávalo už iba 15% programovacích úkonov, ostatné úkony pokrýval etalón. V tomto postupe „etalón" prinášal ekonomický efekt.
     Žiaľ, prijatím zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") od 1.1.2007 sa nemohli uzatvárať „čiastkové zmluvy" na jestvujúce „rámcové zmluvy" a z tohto dôvodu, napriek tomu, že rámcová zmluva z roku 2004 uvažovala s nasadením SOFIE aj na STU BA a EU BA, sa nemohli uzatvoriť čiastkové zmluvy na nasadenie SOFIE do prostredia STU BA a EU BA. Do 1.1.2007 boli uzatvorené čiastkové zmluvy iba na 18 VVŠ a do prostredia iba 18 VVŠ bola SOFIA implementovaná (nebola nasadená na STU BA a EU BA). 

Následné postupy k naplneniu uznesenia vlády, ktoré boli zastavené novou legislatívou:

      Preto MŠ SR sa rozhodlo v roku 2008 nasadiť SOFIU aj na STU BA a EU BA a zároveň implementovať „nový etalón vo vyššej verzii na pilotné VVŠ" procesom vyhlásenia verejnej súťaže na báze SAP, a to vyhlásením verejného obstarávania  zo dňa 2. 6. 2009  vo Vestníku UVO č. 103/2009 pod č. 02955 - MSS zverejnilo verejnú súťaž  na zákazku „Dodávka a implementácia finančno-ekonomického informačného systému na Ekonomickej univerzite v Bratislave, následná implementácia nového etalónu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Univerzite Komenského v Bratislave a Žilinskej univerzite v Žiline a zabezpečenie súvisiacich služieb" (tomuto vyhláseniu predchádzalo už zverejnenie predbežného oznámenia). 
     Predmetom zákazky bola dodávka a implementácia FIS na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ako nového etalónu FIS pre slovenské VVŠ a následná implementácia nového etalónu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Univerzite Komenského v Bratislave a Žilinskej univerzite v Žiline. Dodávka zahŕňala aj licencie a implementáciu dátového skladu a manažérskych reportovacích nástrojov nad dátovým skladom, s využitím najmodernejších servisne orientovaných informačných a komunikačných technológií a zabezpečenie servisu FIS.
     Voči predmetnému  verejnému  obstarávaniu podal námietku navrhovateľ MAGION systém, a.s., Vsetín, ktorý v súčasnosti prevádzkuje finančno-účtovný systém na STU BA. Úrad pre verejné obstarávanie v konaní o námietke vydal rozhodnutie dňa 25. 8. 2009, ktorým nariadil zrušiť použitý postup zadávania zákazky, z dôvodu, že sa v špecifikácii zadefinoval systém SAP.
     Ministerstvo školstva SR verejné obstarávanie zrušilo  podľa zákona ZVO, čo bolo zverejnené vo vestníku ÚVO č. 175/2009 dňa 11. 9. 2009.

Nové faktory na zabezpečenie informačných technológií, vyplývajúce z novej legislatívy - zabezpečenie servisu:

     Ako na dôležitý fakt k Vašim otázkam poukazujeme, že súčasťou  SOFIE, toho času riadne užívanej MŠ SR a VVŠ v jeho pôsobnosti, bolo vytvorenie spoločného základu systému (takzvané - „riešenie etalónu"), ktorý je udržiavaný a rozvíjaný spoločne pre všetky VVŠ, ktoré spracovávajú svoju ekonomickú agendu na tomto systéme, a to dodávateľom a autorom tohto systému. Toto riešenie - "počítačový program - etalón" je autorským dielom v zmysle §5 ods. 8 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.
     Dodávateľom a autorom predmetného užívaného systému je - združenie Siemens - Varias, ktoré má k riešeniu etalónu - "počítačovému programu" v dodanom systéme SAP ERP výhradné autorské právo v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ktorého je autorom. SOFIA je prevádzkovaná v Dátovom centre MŠ SR (DC).
     Technické zázemie DC, prijaté postupy prevádzky a servisu DC, základné softvérové vybavenie DC a s tým spojené služby vytvárajú základný rámec podmienok pre umiestnenie aplikácií v DC. Na základe takto vybudovanej a zmluvne zabezpečenej infraštruktúry s externým poskytovateľom služieb MŠ SR plní zámery národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR umiestňovaním aplikácií potrebných pre prevádzku a chod rezortu v DC.
     V zmysle § 2 ods. e) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je MŠ SR prevádzkovateľom jednotného FIS-u v DC rezortu školstva. MŠ SR ako prevádzkovateľ jednotného FIS-u je povinnou osobou v zmysle § 3 ods. 2 písm. f), g) citovaného zákona č. 275/2006 Z. z., ktorá zabezpečuje prevádzku jednotného FIS-u vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia a uskutočňovania koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy.
     Vyššie uvedené povinnosti MŠ SR ako prevádzkovateľa zabezpečuje outsourcingom služieb prevádzky a údržby systému FIS v zmysle servisnej zmluvy s dodávateľom a autorom systému SOFIA. Správca informačného systému verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby informačný systém verejnej správy vyhovoval stanoveným štandardom informačných systémov (§6 zákona č. 275/2006 Z. z.).
     Skutočnosť, že dodávateľom systému v závere roka 2009 končila základná servisná zmluva SOFIE pre pilotné VVŠ a následne aj pre ďalších 16 VVŠ, bolo povinnosťou MŠ SR zabezpečiť servis pre SOFIU aj na obdobie 2010-2014, čo MŠ SR spojilo so zabezpečením upgrade-u jestvujúceho užívaného systému SOFIA. 

Vyhlásenie rokovacieho konania bez zverejnenia (RKBZ) za účasti SAP s.r.o., ako nositeľa systému SAP:

     Nadväzne na vyššie uvedené MŠ SR dňa 7. 10. 2009 zaslalo ÚVO Oznámenie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia na zákazku „Rozšírenie a upgrade jestvujúceho užívaného jednotného finančno-ekonomického informačného systému slovenských verejných vysokých škôl a jeho následný rollout na verzii SAP ECC 6.0, SAP NetWeawer 7.0 pre ďalšie VVŠ v pôsobnosti Ministerstva školstva SR" s využitím technických zariadení nového Dátového centra rezortu školstva. Ministerstvo  v súlade s národnou koncepciou informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (ďalej len NKIVS) a zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy MŠ SR prevádzkuje Dátové centrum rezortu školstva (ďalej len „DC").
     Jedným zo systémov umiestnených v DC je aj jestvujúci jednotný finančno-ekonomický informačný systém SOFIA na báze SAP. Tento systém, ako sme už uviedli, bol implementovaný na základe výsledku verejného obstarávania a princípov, ktoré sú v súlade s NKIVS s využívaním spoločného riešenia pre všetky VVŠ tak, aby stupeň podpory spracovania ekonomických procesov na všetkých VVŠ bol jednotný a aby rovnako jednotné a elektronické boli aj výstupy zo systému smerom k MŠ SR, čo umožňuje v súčasnosti a aj do budúcna uzatvoriť celý procesný cyklus od vytvorenia návrhu rozpočtu cez jeho schválenie, čerpanie až po kontrolu pre všetky VVŠ v pôsobnosti MŠ SR.
     Na základe týchto skutočností, ktoré deklarujú povinnosti prevádzkovateľa MŠ SR vypracovalo požiadavky na rozšírenie existujúceho a užívaného riešenia jednotného FIS v súvislosti s požiadavkou na prechod na novú verziu SAP ECC 6.0, s využitím technológií SAP NetWeaver 7.0, ktoré pokrývajú novo vzniknuté zákonné požiadavky štandardov informačných systémov vo verejnej správe. Zámerom MŠ SR bolo a je maximálne zhodnotiť vynaložené finančné investície na jednotný FIS, ktorý je v súčasnosti riadne užívaný MŠ SR a VVŠ a dodržať zákonné povinnosti správcu a prevádzkovateľa predmetného jednotného FIS a povinností vyplývajúcich z právnej ochrany výhradných autorských práv dodávateľa jednotného FIS.
     Vzhľadom na vyššie uvedené výhradné autorské práva dodávateľa a autora užívaného jednotného FIS-u a zákonné povinnosti správcu a prevádzkovateľa predmetného užívaného jednotného FIS-u MŠ SR rozhodlo realizovať predmet zákazky, ktorým je „Rozšírenie a upgrade jestvujúceho užívaného jednotného finančno-ekonomického informačného systému (ďalej len jednotný FIS) slovenských verejných vysokých škôl (ďalej len VVŠ ) a jeho následný rollout na verzii SAP ECC 6.0, SAP NetWeawer 7.0. pre ďalšie VVŠ v pôsobnosti MŠ SR" rokovacím konaním bez zverejnenia, pretože predmet zákazky môže realizovať len dodávateľ a autor v súčasnosti užívaného jednotného FIS, ktorým bolo združenie Siemens -Varias.
    POZNÁMKA: V subjekte - Združenie Siemens - Varias, ktorý bol dodávateľom a autorom v súčasnosti užívaného jednotného FIS došlo k zmenám, ktoré vyplynuli zo zmien obchodných názvov jeho členov.
     MŠ SR za splnenia podmienky uvedenej v § 58 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní postupovalo rokovacím konaním bez zverejnenia pri zadávaní predmetu zákazky - "Rozšírenie a upgrade jestvujúceho užívaného jednotného finančno - ekonomického informačného systému (ďalej len jednotný FIS) slovenských verejných vysokých škôl (ďalej len VVŠ ) a jeho následný rollout na verzii SAP ECC 6.0, SAP NetWeawer 7.0. pre ďalšie VVŠ v pôsobnosti MŠ SR" - pričom na rokovanie vyzvalo dodávateľa, autora a vlastníka výhradných práv v súčasnosti užívaného jednotného FIS-u - združenie „Skupina dodávateľov SIEMENS - VARIAS do ktorého prizvalo SAP Slovenskom, ako dodávateľa systému SAP, aby garantoval úpravy v etalóne a zakomponoval ich do používateľských programov SAPu".
     Dňa 26. 10. 2009 obdržalo Ministerstvo školstva SR námietku navrhovateľa Magion systém, a.s., Vsetín, proti použitiu rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 138 ods. 2 písm. g) ZVO. Dňa 11. 1. 2010 vydal ÚVO rozhodnutie, ktorým nariaďuje zrušiť použitý postup zadávania zákazky z dôvodu, že SAP s.r.o. ako člen skupiny nemá autorské práva na etalón. Ministerstvo školstva v oznámení o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende uverejnenom vo vestníku ÚVO č. 27/2010 zo dňa 11. 2. 2010  súťaž zrušilo. 

Vyhlásenie oznámenia EX ANTE o začatí rokovacieho konania so skupinou dodávateľov  (bez SAP s.r.o.)

     Ministerstvo školstva SR zaslalo ÚVO Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti na zákazku: Technologický a funkčný upgrade etalonového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno - ekonomického informačného systému slovenských verejných vysokých škôl na verziu aplikačného softvéru SAP ECC 6.0, SAP Netweawer 7.0 a zabezpečenie kontinuálnej podpory a údržby systému na dobu 4 rokov", ktoré bolo zverejnené vo Vestníku č. 51/2010 dňa 17. 3. 2010.
     Predmetom zákazky sú najmä nasledovné služby:
- inovácia etalónového riešenia pre nasadenie vo verzii SAP ERP 6.0,
- preskúšanie a adaptácia vytvorených aplikačných programov a programových zmien na novú verziu aplikačného softvéru SAP,
- prevod vybraných aplikačných programov a programových zmien na funkcionalitu SAP ERP 6.0 (tých, kde existuje využiteľný funkčný ekvivalent v novej verzii),
- úpravy vedúce k zvýšeniu výkonu aplikácie, štandardizácie a naplneniu zmien legislatívnych požiadaviek, úpravy funkcií a výstupov FIS,
- adaptovanie existujúcej funkcionality systému SAP Solution Manager,
- aktualizácia užívateľskej dokumentácie,
- školenia používateľov na novú funkčnosť,
- údržba,
- analýza a riešenie problémov s etalónovým riešením vrátane riadenia eskalácií,
- implementácia aktualizácií aplikačného softvéru etalónového riešenia,
- servisná podpora upgradovanej verzie systému na obdobie 4 rokov a kontinuálna servisná podpora pre pôvodné pilotné VVŠ až do nasadenia upgradovanej verzie.

     V oznámení o začatí RKBZ bol predmetný postup odôvodnený nasledovne:
Ministerstvo školstva SR (MŠ) obstaráva upgrade a ďalší rozvoj Finančného informačného systému (FIS) pre verejné vysoké školy SR (VVŠ). FIS bol pôvodne vytvorený a dodaný konzorciom spoločností Siemens a S&T Slovakia ako autorské softvérové dielo, využívajúce štandardné produkty spoločnosti SAP. Základom FIS je etalónové riešenie, ktoré vzniklo customizáciou systému SAP R/3 a doprogramovaním špecifickej funkcionality pre potreby vysokých škôl.
     V rokoch 2004 až 2007 bol tento etalón postupne nasadený na 18 z celkovo 20 verejných vysokých škôl Slovenska. Dodávateľské konzorcium doposiaľ zabezpečuje podporu rozvoja a prevádzky tohto systému na báze servisných zmlúv. Na základe licencie, ktorú mu dodávateľské konzorcium udelilo, MŠ prevádzkuje FIS vo svojom datacentre a umožňuje verejným vysokým školám, aby viedli pomocou tohto systému svoje ekonomické agendy. MŠ požaduje, aby existujúce autorské dielo bolo upgradované na aktuálnu verziu platformy SAP a aby bola jeho funkcionalita dopracovaná v zmysle existujúcich požiadaviek VVŠ. MŠ bude aj po vykonaní tohto rozvoja držiteľom licencie, oprávňujúcej MŠ k poskytovaniu tohto systému ktorejkoľvek verejnej vysokej škole SR, tak ako tomu bolo doposiaľ.
     Terajšie obstarávanie má zabezpečiť: Vykonanie technologického upgrade existujúceho etalónového riešenia FIS na aktuálnu verziu ERP SAP (SAP ERP 6.0) a nasledovný rollout na všetkých 18 VVŠ.
     Spoločnosť Magion systém, a.s., Vsetín zaslal dňa 23. 3. 2010 žiadosť o nápravu, ministerstvo školstva túto žiadosť zamietlo, preto Magion systém, a.s. zaslal Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 15. 4. 2010 námietku proti oznámeniu o dobrovoľnej transparentnosti.
     ÚVO vydal dňa 14. 5. 2010 rozhodnutie, ktorým konanie o námietkach zastavuje. Ministerstvo školstva SR po uplynutí lehoty na plnenie uskutočnilo RKBZ, ktoré bolo ukončené uzatvorením Zmluvy o dielo č. 0299/2010 dňa 2. 6. 2010 a Servisnej zmluvy č. 0298/2010 dňa 2. 6. 2010.
     Oznámenie o výsledku verejného obstarávania na zákazku Technologický a funkčný upgrade etalónového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno-ekonomického informačného systému slovenských verejných vysokých škôl na verziu aplikačného softvéru SAP ECC 6.0, SAP Netweawer 7.0 a zabezpečenie kontinuálnej podpory a údržby systému na dobu 4 rokov" bolo zverejnené vo vestníku č. 112/2010 dňa 12. 6. 2010.
     Výsledkom uzavretých zmlúv je doterajšiu SOFIU nasadiť do novej verzie SOFIU2 systému SAP a vybaviť novými funkcionalitami, ktoré vyplynuli ako z legislatívy, tak aj z požiadaviek 18 VVŠ a zabezpečiť servis SOFIE2 na obdobie rokov 2010-2015, ktorý na pilotných školách a následne aj na ďalších VVŠ už v roku 2010 prestal byť zmluvne pokrytý.

Záverečné zhutnené odpovede na otázky redakcie HN:

     Úrad pre verejné obstarávanie zrušil predchádzajúce postupy vo verejnom obstarávaní, a to z dôvodov:

  • 1) MŠ SR vyhlásilo verejné obstarávanie na vyššiu verziu SOFIE aj pre zostávajúce 2 VVŠ (EU BA a STU BA), ktoré nie sú v systéme SOFIA (a pre tieto dve VVŠ autorské práva etalónu neplatia). MŠ SR si bolo vedomé tejto skutočnosti, ale vychádzalo z toho, že iba z titulu legislatívnej zmeny nebolo možné dokončiť pôvodné zadanie, pre ktoré bolo verejné obstarávanie vyhlásené - nasadiť SOFIU na 20 VVŠ. ÚVO toto zamietlo, pretože autorské práva dodávateľov pre STU BA a EU BA neplatia.
  • 2) MŠ SR vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávku SOFIE na báze SAP aj pre EU BA a STU BA, aby boli zakomponované do jednotného prevádzkovaného systému, ktorý je nasadený na 18 VVŠ. ÚVO to zamietol zdôvodu, že sa definoval systém SAP. MŠ SR si bolo vedomé tejto skutočnosti, ale z dôvodu jednotného riadenia všetkých VVŠ chcelo zabezpečiť dodávateľa verejným obstarávaním, ale na báze SAP, čo na slovenskom i zahraničnom trhu vie zabezpečiť neobmedzený počet záujemcov. Bolo si zároveň vedomé toho, že s týmto nebude súhlasiť predovšetkým MAGION, Vsetín, ktorý je prevádzkovateľom finačno-účtovného systému na STU BA a nasadením SOFIE do prostredia STU BA by stratil pôsobnosť na STU BA. Treba poznamenať, že ani v jednom prípade nemal nikto výhrady voči vyhláseným postupom, iba MAGION, Vsetín.
  • 3) MŠ SR oznámilo začatie RKBZ „Rozšírenie aupgrade jestvujúceho užívaného jednotného finančno - ekonomického informačného systému slovenských verejných vysokých škôl a jeho následný rollout na verzii SAP ECC 6.0, SAP NetWeawer 7.0 pre ďalšie VVŠ v pôsobnosti Ministerstva školstva SR", do ktorého zapojilo aj SAP s.r.o., ako dodávateľa systému SAP na slovenský trh, ale aj ako zástupcu SAP na Slovensku, ktorý mal byť garantom uprav a požadovaných zmien priamo dodávaného (používateľského) systému, čo taktiež napadol MAGION, Vsetín a ÚVO tento postup zrušil, a to z dôvodu, že SAP s.r.o. ako člen skupiny nemá autorské práva na etalón.

Nová situácia
     MŠ SR oznámilo RKBZ prostredníctvom oznámenia EX ANTE na „Technologický a funkčný upgrade etalonového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno-ekonomického informačného systému slovenských verejných vysokých škôl na verziu aplikačného softvéru SAP ECC 6.0, SAP Netweawer 7.0 a zabezpečenie kontinuálnej podpory a údržby systému na dobu 4 rokov", do ktorého nie sú zakomponované STU BA a EU BA a taktiež v skupine dodávateľov sú iba autori SOFIE bez SAP s.r.o., čím sa naplnili podmienky §58 písm. b) ZVO, že predmetné služby môže z titulu výhradných práv poskytnúť iba výhradný dodávateľ. 

Všeobecné poznámky a argumenty pre SOFIU2

     MŠ SR nadväzuje na projekt SOFIA uzatvorením zmluvy na „Technologický a funkčný upgrade etalonového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno-ekonomického informačného systému slovenských verejných vysokých škôl na verziu aplikačného softvéru SAP ECC 6.0, SAP Netweawer 7.0 a zabezpečenie kontinuálnej podpory a údržby systému na dobu 4 rokov", a to na SOFIA2. 
     Týmito zmluvami zabezpečuje rozvoj systému, ale predovšetkým ekonomicky zhodnocuje licencie SOFIE, ktoré sa do SOFIE2 premietli bezplatne, využíva doterajšie znalosti a zručnosti používateľov SOFIE i pre SOFIU2, ktorí nemusia absolvovať nové školenia a zaučenia na iný systém, využíva znalosti a skúsenosti používateľov pri definovaní požiadaviek na SOFIU2, využíva cieľ utvoriť etalón, ktorý obsiahne až 95 a viac percent pre všetky VVŠ a iba v 5 a menej percentách bude treba etalón uspôsobovať pre konkrétnu VVŠ, čo podstatné zníži náklady pri nasadzovaní etalónu do prostredia VVŠ, ale aj pri údržbe etalónu a pri legislatívnych zmenách. 
     V roku 2008 sa v plnom rozsahu premietla táto výhodnosť etalónu, keď pri prechode na euro upravil sa iba etalón a jeho upgrade sa razom upravil prechod na euro na všetkých VVŠ. Úpravou etalónu sa razom premietnu všetky zmeny výstupov alebo požiadaviek na výstupné zostavy pri riadení financií na všetkých VVŠ. Etalónom sa zjednotil systém riadenia na VVŠ a aj výkazníctvo a ďalšie procesy riadenia (služobné cesty, nákupy materiálov, verejné obstarávanie, došlé a uhradené faktúry, čerpanie finančných prostriedkov z jednotlivých účtov alebo programov a pod.).
     SOFIA je ojedinelým a na Slovensku jedinečným systémom riadenia, ktorý zavádza poriadok a jednotnosť vo výkazníctve, ale taktiež poskytuje priebežne zostavy pre riadiacich pracovníkov o skutočnom stave v danej VVŠ vo všetkých oblastiach rozhodovania. SOFIOU sa zabezpečuje jediný účtovný okruh za všetky organizačné zložky VVŠ a SOFIA poskytuje za všetky organizačné zložky VVŠ aj reálny stav.
     SOFIA je prevádzkovaná na DC MŠ SR a je mimo dosahu a účelových zásahov jednotlivých VVŠ, tzn. všetky účtovné operácie sa uskutočňujú na serveroch v DC MŠ SR v Bratislave. Zrušením zmluvy, zrušením SOFIE, bez ohľadu na právny stav, vrátením účtovníctva do pôsobnosti VVŠ, obnovením viacerých účtovných okruhov v rámci VVŠ by sa znížila objektivita a jednotnosť výkazníctva. To by bol krok späť v snahe zjednocovať a zvýšiť úroveň riadenia v oblasti VVŠ.
     SOFIA je robustný systém prevádzkovaný na centrálnych serveroch, ktoré majú zabezpečenú bezpečnosť na mnohých úrovniach a taktiež majú záložné prevádzky pre prípad poruchy alebo zničenia hlavných serverov.

     ÚVO zrušením verejného obstarávania z titulu nepreukázania autorských práv sa dotkol verejného obstarávania:

  • 1) keď sa SOFIA chcela nasadiť do prostredia STU BA a EU BA, ktoré neboli zakomponované do čiastkových zmlúv, na základe ktorých vzniklo autorské dielo,
  • 2) keď sa SOFIA zabezpečovala združením SIEMENS-VARIAS+SAP z dôvodu, že SAP s.r.o. nebol tvorcom, autorom etalónu.

 ÚVO zrušil verejné obstarávanie aj vtedy, keď sa predmet zákazky zadefinoval ako „SAP".

 ÚVO nekonštatovalo, že autorské práva k SOFII neexistujú.

Bratislava 29. jún 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku