Stanovisko ministra školstva J. Horeckého k aktuálnemu stavu ohľadom platieb za energie pre školy a školské zariadenia

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký

Naším cieľom bolo vyrokovať najrýchlejší možný spôsob doručenia finančnej pomoci v súvislosti s nárastom ceny energií pre všetky školy a školské zariadenia pre všetkých zriaďovateľov.

Výsledkom rokovania s predsedom vlády, ministerstvom financií a ministerstvom hospodárstva je tento postup:

Pre školy financované priamo zo štátneho rozpočtu, čiže pre školy v prenesenom výkone (napr. základné, stredné, či špeciálne školy a všetky ich súčasti), budeme kompenzáciu sprostredkovávať v dvoch krokoch.

Najskôr spustíme zber na kompenzáciu nedoplatkov energií za rok 2022. Tento zber bude spustený v najbližších dňoch. Následne túto celkovú sumu nedoplatkov vyžiadame od ministerstva financií a obratom ju odošleme školám. Čiže školám budú navýšené finančné prostriedky na to, aby mohli uhradiť nedoplatky z minulého roka.

V druhom kroku budeme robiť zber údajov o navýšení sadzieb za elektrinu a plyn, počnúc faktúrami za mesiac január 2023. Ten bude spustený začiatkom februára. Z tohto zberu budeme mať údaje o navýšených nákladoch za energie pri jednotlivých školách, na základe ktorých budeme požadovať od ministerstva financií rozdiel medzi cenami za elektrinu a plyn v januári

2023 oproti cenám v roku 2022. Následne budeme tieto finančné prostriedky opäť obratom doručovať školám. Školám tak budú navýšené rozpočty, aby mohli uhradiť svoje záväzky voči dodávateľom energií.

Školy a školské zariadenia pod originálnymi kompetenciami samospráv (napríklad materské školy, ktoré nie sú súčasťou ZŠ; ZUŠ; školské jedálne; CVČ...), budú riešené cez schému štátnej pomoci ministerstva hospodárstva. O jej spustení a metodike Vás budeme aj my informovať.

Pre komunikáciu na túto tému sme zriadili emailovú adresu energie@minedu.sk."


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky