Stanovisko Ministerstva školstva SR

21.09.2009

     Informácie v dnešnom článku denníka Pravda „Mikolaj posiela školám drahé počítače, ktoré vyšli z módy" považuje Ministerstvo školstva SR za neodborné a zavádzajúce.
    
Ministerstvo školstva SR nakupovalo podľa vládou schválených národných projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách počítače, notebooky a dataprojektory podľa technickej špecifikácie, stanovenej tak, aby technika splnila požiadavky, ktoré budú na ňu kladené počas celej doby projektov. Dodané počítače a notebooky boli vyrobené v roku 2009 a aj v súčasnom období  sú vo výrobnom programe výrobcu. Preto tvrdenie v článku o dodávke zastaranej techniky je nepravdivé. Notebooky aj počítače obsahujú systém automatickej obnovy inštalácie po zavírení, resp. poškodení inštalácie. Notebooky určené pre učiteľov obsahujú predinštalovaný operačný systém MS Vista, kancelársky balík MS Office 2007 a  vzdelávací softvér  s multimediálnym obsahom pre  predmety matematika, fyzika, chémia, biológia a prírodoveda pre ZŠ a SŠ. Počítače obsahujú predinštalovaný operačný systém MS Vista a kancelársky balík MS Office 2007.
     Súčasťou ceny dodávky je aj distribúcia techniky a jej príprava na použitie vo všetkých  (cca 3000) zapojených základných a stredných školách na celom území Slovenska. Záruka na techniku je 3 roky so servisom u zákazníka, tzn. v príslušnej škole. Cenu teda nie je možné porovnávať s dostupnými cenníkmi, ktoré obsahujú iba cenu hardvéru.
    
Verejné obstarávanie na dodávateľa zákazky nákup výpočtovej techniky a poskytnutie súvisiacich služieb, špecifikácia techniky a súťažné podklady sa začali pripravovať v decembri 2008. Predbežné oznámenie a oznámenie o metóde obstarávania boli zverejnené v európskom vestníku a tiež vo Vestníku verejného obstarávania. Súťažné podklady si vyzdvihlo 22 firiem. V termíne na predkladanie ponúk boli predložené dve ponuky, ktoré boli vyhodnotené. Komisia vybrala ponuku firmy s najnižšou cenou. Počas procesu verejného obstarávania neboli k súťažným podmienkam a procesu hodnotenia vznesené žiadne žiadosti o nápravu. Celé verejné obstarávanie bolo posúdené MŠ SR z pohľadu dodržania zákona o verejnom obstarávaní a následne bol daný súhlas na podpis zmluvy s vybratou firmou.

Bratislava 21. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku