Stanovisko Ministerstva školstva SR k financovaniu projektov VEGA

15.04.2009

     Financovanie projektov Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ministerstvo) a Slovenskej akadémie vied (VEGA) je závislé od metodiky financovania na základe pravidiel VEGA. Napriek celosvetovej hospodárskej a finančnej kríze ministerstvo vyčlenilo na riešenie projektov základného výskumu verejnými vysokými školami rovnaký objem finančných prostriedkov ako v roku 2008. Požiadavky riešiteľov sú dvoj- až trojnásobné oproti finančným prostriedkom vyčleneným na podporu výskumu, preto ani nie je možné financovať všetky projekty odporúčané jednotlivými komisiami VEGA (čl. 10 bod 8 písm. b) štatútu VEGA). Po odsúhlasení predsedníctvom VEGA okrem časti projektov so začiatkom riešenia v roku 2009 bude financovaných aj ďalších 1305 projektov so začiatkom riešenia v predchádzajúcich dvoch rokoch. Ministerstvo každoročne zverejňuje výsledky hodnotiaceho procesu nových žiadostí o grant VEGA, jednotlivé komisie VEGA určujú poradie úspešnosti projektov odporúčaných na financovanie. Po vyčlenení prostriedkov zo štátneho rozpočtu na základný výskum verejných vysokých škôl (v rámci inštitucionálnej formy podpory) ministerstvo zverejňuje aj rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA.
     VEGA je nezávislým poradným orgánom ministerstva. V 13 komisiách sa určuje poradie projektov na základe posudkov hodnotiteľov. Mechanizmus financovania je určený podľa najúspešnejších projektov v komisiách, podľa ktorých sa vyráta prepočítané bodové hodnotenie všetkých projektov a hodnotené sú najkvalitnejšie projekty.
     V roku 2009 celková výška finančných požiadaviek navrhnutých projektov výrazne prevyšovala disponibilný objem financií určených na projekty VEGA. Financovanie menej kvalitných projektov by nevyhnutne viedlo k zníženiu financovania najúspešnejších projektov a tým by nebolo možné garantovať splnenie ich plánovaných vedeckých cieľov. Rozpis dotácií racionálne a efektívne podporuje v rámci inštitucionálnej formy výskumu a vývoja zvýšenie kvality výskumnej a vývojovej činnosti na verejných vysokých školách.

Bratislava 15. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku