Stanovisko ministerstva školstva k predškolským zariadeniam mimo siete škôl

     V súvislosti s medializovanými prípadmi, ktoré sa stali v zariadeniach nespadajúcich do siete škôl a školských zariadení, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR apeluje na rodičov, aby si preverili, do akého zariadenia dieťa zapíšu. Ministerstvo školstva kladie dôraz na kvalitu poskytovaného výchovno-vzdelávacieho procesu v školách zaradených do siete škôl a školských zariadení a tieto zariadenia v zmysle platnej legislatívy kontroluje.
     Na predprimárne vzdelávanie sú určené materské školy verejné, súkromné a cirkevné (podľa typu zriaďovateľa), ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení.
     Na to, aby bola materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení, musí splniť zákonné podmienky v zmysle § 16 zákona 596/2013 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Takáto materská škola je zriadená v zmysle legislatívy ministerstva školstva a jej činnosť kontroluje Štátna školská inšpekcia.
     Iba materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení môže niesť názov „materská škola“, má oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie, pričom výchovno-vzdelávacia činnosť v nej sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu vypracovaného v súlade s cieľmi a princípmi školského zákona a zabezpečujú ju pedagogickí zamestnanci spĺňajúci kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy (zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa určujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov).
     Iné zariadenia nemajú právo poskytovať predprimárne vzdelávanie a používať označenie „materská škola“. Zariadenia, ktoré majú za cieľ zabezpečenie starostlivosti o deti, vznikajú na základe živnostenského zákona a nie sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení spadajúcich pod ministerstvo školstva. Činnosť v nich nie je regulovaná ani z hľadiska obsahu ani foriem, poskytovanie starostlivosti nie je upravené žiadnymi normami, na ich činnosť štát neposkytuje finančné prostriedky, zamestnanci poskytujúci starostlivosť o deti nie sú pedagogickými zamestnancami a nemusia spĺňať žiadne predpoklady. Rovnako takéto zariadenia nemajú oprávnenie vydávať osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Je preto na zvážení zákonného zástupcu, či doň svoje dieťa prihlási.

Ilustračné foto z verejnej materskej školy
Skočiť na začiatok stránky