Navigácia

Stanovisko k zabezpečeniu vzdelávania žiakov a k organizácii práce pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl

Na základe podnetov od pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré sme dostali v nadväznosti na Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku http://www.minedu.sk/minedu/, vydané ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 28. apríla 2020, vydávame toto stanovisko k zabezpečeniu vzdelávania žiakov a k organizácii práce pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl počas mimoriadnej situácie.

Vymedzenie obsahu vzdelávania počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách určením hlavných vzdelávacích oblastí a komplementárnych vzdelávacích oblastí by nemalo byť dôvodom na znemožnenie alebo zastavenie vykonávania práce z domácnosti pre vybraných pedagogických alebo odborných zamestnancov základných škôl. Rovnako by nemalo viesť ku kráteniu úväzkov, znižovaniu miezd či k ukončovaniu pracovného pomeru s pedagogickými alebo odbornými zamestnancami základných škôl.

Na základe vyššie uvedeného Usmernenia, základná škola podľa dostupných možností zabezpečí prístup všetkých žiakov k vzdelávaniu aj v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách. Na zabezpečovaní prístupu žiakov k vzdelávaniu by sa mali podieľať všetci pedagogickí a odborní zamestnanci základných škôl.

Učitelia predmetov, ktoré patria do komplementárnych vzdelávacích oblastí, zabezpečujú v čase prerušeného školského vyučovania pre žiakov námety a aktivity s cieľom  vytvoriť také podmienky, aby boli denné aktivity žiakov vyrovnané.

Pedagogickí zamestnanci školských klubov detí, pedagogickí asistenti, školskí špeciálni pedagógovia, školskí logopédi a odborní zamestnanci, pôsobiaci na základnej škole majú byť súčasťou „učiteľských tímov“, ktorí pripravujú komplexné východiská na zabezpečenie vzdelávacích aktivít žiakov počas dištančného vzdelávania. Môžu byť tiež tímovými učiteľmi (pomocnými učiteľmi) a podporiť učiteľa, ktorý koordinuje vzdelávanie žiakov v jednej triede, napríklad pri tvorbe rozvrhu a distribuovaní materiálov pre žiakov.

Školskí špeciálni pedagógovia, pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci by mali zároveň poskytovať podporu a asistenciu učiteľom a zákonným zástupcom žiakov pri prispôsobovaní vzdelávacích aktivít individuálnym a špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov, pri tvorbe alebo úprave učebných materiálov, ako aj pri zabezpečovaní dostupnosti kompenzačných pomôcok pre žiakov.

Na základe vyššie uvedeného usmernenia sa teda neodporúča postupovať podľa § 250b ods. 6 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, t. j. rozhodnúť o prekážke v práci na strane zamestnávateľa a neumožniť tak vykonávať prácu z domácnosti jednotlivým pedagogickým a odborným zamestnancom základných škôl (učiteľom predmetov z komplementárnych vzdelávacích oblastí, vychovávateľom, asistentom učiteľa, psychológom, školským špeciálnym pedagógom a pod.).

V tejto mimoriadnej situácii považujeme za veľmi dôležitú spoluprácu a vzájomnú podporu jednotlivých zamestnancov škôl, ktorá nám umožní nielen zvládnuť sťažené podmienky na výučbu počas dištančného vzdelávania, ale bude východiskom aj pre zabezpečenie podmienok počas postupného obnovenia vyučovania v školách. 

 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky