Stanovisko k rozhodnutiu ÚVO o uložení pokuty

26.03.2010

     Ministerstvo školstva SR začalo v priebehu júna 2008 rokovať s vydavateľstvami SPN - Mladé letá a AITEC, s.r.o. o dotlači (reedícii) vybratých učebníc (doplnenie, nahradenie zničených alebo poškodených učebníc), ktoré vydali a vytlačili v predchádzajúcich rokoch. Na dotknuté učebnice sa uplatňujú autorské práva citovaných vydavateľstiev (autorské a licenčné zmluvy).
     Výsledkom rokovaní boli uzatvorené zmluvy s vydavateľstvom SPN - Mladé letá (dňa 26. 6. 2008) a s vydavateľstvom AITEC, s.r.o. (dňa 3. 7. 2008). Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) tento postup napadol v protokole z vykonanej kontroly a vydal rozhodnutie, že bol porušený zákon o verejnom obstarávaní.
     MŠ SR však nemohlo uzavrieť zmluvu na dotlač predmetných učebníc s iným dodávateľom a preto je obvinenie, že konalo v snahe vyhnúť sa verejnému obstarávaniu s cieľom uzavrieť zmluvu bez výberového konania, neopodstatnené. Zmluvu mohlo uzatvoriť iba s uvedenými vydavateľstvami, v opačnom prípade by porušilo ich autorské a licenčné práva.
     Zvoleným postupom MŠ SR nenastali skutočnosti, na základe ktorých by bol ovplyvnený výber dodávateľov verejného obstarávania (výber zmluvných partnerov na reedíciu predmetných učebníc), tzn. akýmkoľvek iným postupom by výsledok zmluvných partnerov bol rovnaký (nediskriminačný).
     ÚVO pochybil v stanovaní výšky pokuty, nakoľko nezohľadnil časové obdobie, v ktorom bolo začaté verejné obstarávanie a platil starý zákon, podľa ktorého mala byť sankcia podstatne nižšia. Taktiež nezohľadnil mieru vplyvu postupu na výsledok verejného obstarávania, ktorý nemohol byť iný, tzn. uvedený postup nemal vplyv na výsledok verejného obstarávania.
     MŠ SR sa preto voči rozhodnutiu ÚVO odvolá v rámci správneho konania.

Bratislava 26. marec 2010

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku