Stanovisko k medializovaným informáciám o verejnom obstarávaní v rezorte školstva

26.05.2009

     Vzhľadom na medializované obvinenia MŠ SR v súvislosti s verejnými obstarávaniami v rezorte školstva MŠ SR zdôrazňuje, že štruktúra rezortu školstva pozostáva z úradu MŠ SR a 26 priamo riadených organizácií. Každá priamo riadená organizácia je samostatným právnym subjektom na čele so štatutárnym orgánom, ktorý je, okrem iného, zodpovedný aj za procesy verejných obstarávaní. MŠ SR nie je nadriadeným orgánom pre procesy verejných obstarávaní. Priebeh verejných obstarávaní bol doteraz vždy vykonaný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní (25/2006 Z. z.).  Tak výzvy, ako aj výsledky verejných obstarávaní boli doteraz vždy zverejňované v súlade s platnou legislatívou, čím sa zabezpečujú princípy verejného obstarávania: hospodárnosť, efektívnosť, transparentnosť a nediskriminácia s cieľom zabezpečiť čestnú hospodársku súťaž. V prípade medializovaného verejného obstarávania v Academii Istropolitana neboli vznesené žiadne námietky ani žiadosť o nápravu zo strany Úradu pre verejné obstarávanie ani podnikateľských subjektov. Z informácií terajšieho štatutára Academie Istropolitana vyplýva, že ako výzva pre daný tender, tak aj výsledok boli zverejnené, resp. zaslané ÚVO v súlade so zákonom. Výsledok bol taktiež zverejnený v úradnom vestníku EÚ.

Bratislava 26. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku