Stanovisko k medializovaným informáciám o Agentúre na podporu výskumu a vývoja

14.08.2009

     Ministerstvo školstva SR dôrazne protestuje voči nepravdám, ktoré opakovane uverejňuje jeden zo slovenských denníkov o tom, že Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) prideľuje granty na výskumné projekty firmám blízkym predstaviteľom APVV.
     V skutočnosti postup hodnotenia projektov nezávislými odborníkmi, ako aj odborovými radami, resp. radami programov, je presne definovaný v zákone č. 172/2005 v znení zákona č. 233/2008, v Štatúte APVV a ďalších interných predpisoch APVV. Na hodnotení a udeľovaní finančnej podpory na riešenie projektov sa podieľajú tisíce nezávislých hodnotiteľov a viac ako 200 členov odborných orgánov. Tých pritom menoval už minister školstva bývalej vlády v roku 2006. Obdobne aj členovia vrcholného orgánu agentúry, ktorým je Predsedníctvo, boli menovaní uznesením vlády SR č. 845 z 26. 10. 2005.
     Rovnako tak nie je pravdou, že APVV kvôli rozdeľovaniu grantov už dlhšie čelí kritike.  Zo strany predkladateľov projektov totiž neboli dosiaľ žiadne výhrady voči princípu prideľovania štátnych dotácií, ktorý je štandardným postupom uplatňovaným v európskych grantových agentúrach.
     Ministerstvo školstva  SR chce napokon uviesť na pravú mieru aj zverejnenú informáciu, že manželka premiéra SR doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. mala získať od APVV peniaze na výskumný projekt, ktorého cieľom je odhaliť nedostatky vo vymožiteľnosti práva na Slovensku. Na základe žiadosti získala grant na tento projekt Justičná akadémia. Tá rozhoduje o všetkých záležitostiach projektu a doc. JUDr. Svetlanu Ficovú, CSc. vybrala na pozíciu zodpovednej riešiteľky ako uznávanú vedeckú kapacitu na občianske právo nielen v akademickej sfére, ale i v justičnej obci.

Bratislava 14. august 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku