Stanovisko k dezinformáciám uverejneným v denníkoch Pravda a Hospodárske noviny

02.07.2009

     Ministerstvo školstva SR sa dôrazne ohradzuje proti tvrdeniam, ktoré zverejnil denník Pravda pod názvom Mikolajova súťaž na vydanie učebníc bola len naoko, denník Hospodárske noviny pod názvom Súťaž o učebnice sprevádzal čudný mail a následne ich prebrali viaceré médiá.
     Užšia súťaž na zákazku: „Tlač učebníc" prebiehala v súlade s oznámením zverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 40 zo dňa 03.03.2009 pod zn. 01136 - MUT. Súťaž prebiehala v 2. kolách, prvé bolo ukončené v apríli 2009, druhé kolo, ktoré je predmetom článkov, bolo vyhlásené 18.05.2009 s termínom predloženia ponúk 11.06.2009 do 9,00 hod. V stanovenom termíne (11.06.2009 o 10,00 hod.) sa uskutočnilo otváranie ponúk, ktoré predložili 8 uchádzači. Následne bola vyhotovená zápisnica z otvárania ponúk, ktorá bola zaslaná poštou všetkým uchádzačom dňa 16.06.2009 (v termíne do 5 dní od uskutočnenia otvárania) v súlade so zákonom.
     Hneď po otvorení ponúk prebehlo hodnotenie predložených ponúk všetkými členmi komisie. Vyhodnotenie ponúk podľa stanovených kritérií uvedených v oznámení a súťažných podkladoch zrealizovala komisia na vyhodnotenie ponúk do termínu  17.06.2009, výsledky boli zapísané do zápisnice o vyhodnotení ponúk dňa 18.06.2009, kedy zápisnicu s oznámeniami schválil aj minister školstva.
     Vzhľadom na to, že 18.06.2009 bolo MŠ SR upozornené vydavateľstvom Príroda na chybu v zápisnici pri položke č. 36, zamestnanec odboru pre verejné obstarávanie MŠ SR zaslal e-mailom dňa 18.06.2009 zápisnicu s prílohou a upozornením na potrebu opravy v tejto položke. Omylom bola k tomu e-mailu pripojená pracovná verzia tabuľky komisie na vyhodnotenie ponúk, ktorá už obsahovala farebne vyznačené víťazné ponuky - v čase, keď už zápisnica s vyhodnotenými víťaznými ponukami bola schválená ministrom školstva. Po zistení chyby boli všetci uchádzači cca o 11,30 hod. vyzvaní k stornovaniu uvedeného e-mailu.
     Žiadny z uchádzačov nepredložil v stanovenom termíne - 7 dní od oznámenia výsledku žiadosť o nápravu, na čo mal zákonnú možnosť.
     Z uvedených faktov vyplýva, že tvrdenia uverejnené v článkoch sa nezakladajú na pravde, najmä s ohľadom na to, že v uvedenom termíne 18.06.2009 už bolo vyhodnotenie ukončené, a to riadne na základe vykonaného komplexného hodnotenia učebníc.

Bratislava 2. júl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku