Stanovisko k článku denníka Pravda

14.01.2010

     V denníku Pravda z 12. januára 2010 bol uverejnený článok autorky Márie Mihalikovej: „Mikolaj urobil z usilovných zamestnancov lajdákov," pričom jeho názov, ako aj samotný obsah, bol formulovaný tendenčne, zavádzajúco a nepravdivo.
     Článok sa venuje pravidlám odmeňovania pedagogických zamestnancov v zmysle nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, na ktoré mala doplatiť školská psychologička Elena Ištvánová. Autorka tvrdí, že podľa nových pravidiel jej pri odmeňovaní nebudú uznané vzdelávacie aktivity, ktoré absolvovala pred 1. septembrom 2008. Doklady z kurzov, školení a atestácie tak pre ministerstvo školstva nič neznamenajú, a preto ich odmieta uznať. Z tohto dôvodu sa na ňu nielenže nebude vzťahovať nový systém odmeňovania pedagógov, ale dokonca by mala po novom zarábať o 3,50 eura menej. Podľa denníka Pravda je preto „nový zákon diskriminačný a nespravodlivý voči zamestnancom, ktorí už predtým na sebe pracovali a stále sa vzdelávali a ich postavenie sa zrovnoprávnilo s lajdákmi, ktorí nič nerobili".
     Tieto tvrdenia boli nepravdivé. V zmysle ustanovenia § 32b zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zamestnancov, pedagogickí a odborní zamestnanci musia mať po účinnosti citovaného zákona určený funkčný plat minimálne v sume určenej pred účinnosťou tohto zákona. Tvrdenie redaktorky Mihalikovej, že „nové pravidlá ministra školstva odkrojili z platu školskej psychologičky pani Ištvánovej," je lžou. Ak sa tak stalo, je to pochybenie zamestnávateľa, ktorým je škola alebo školské zariadenie s právnou subjektivitou, a nie ministerstvo.
     Zákon č. 317/2009 rovnako nespochybňuje platnosť vzdelania, ktoré pedagogickí a odborní zamestnanci získali pred jeho účinnosťou, a menovaná školská psychologička môže vykonávať všetky činnosti, na ktoré je v zmysle získaného vzdelania oprávnená a zamestnávateľ od nej tieto činnosti vyžaduje. Zároveň vyvracia tvrdenie, že „Mikolaj uznal len vzdelávacie aktivity po 1. septembri 2008". Pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí pred účinnosťou zákona získali I. alebo II. kvalifikačnú skúšku alebo ich náhrady, sa tieto skúšky uznávajú a sú pedagogickí alebo odborní zamestnanci s I. alebo II. atestáciou a následne sa zaraďujú do príslušných kariérových stupňov a vyšších platových tried.
     Zákon nespochybňuje vzdelanie získané pred jeho účinnosťou, nemôže však za toto vzdelanie priznať kredity, nakoľko pred účinnosťou zákona kreditný systém nepoznal a príslušné vzdelávacie programy neboli akreditované za podmienok, ktoré uložil tento zákon. Tvrdenie autorky, že „doklady zo starších kurzov, školení či atestácií pre ministerstvo neexistujú, čo poškodilo aj Ištvánovú, ktorá pracuje v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Revúcej," je nepravdivé a hrubo zavádzajúce, nakoľko doklady o získanom vzdelaní platia, len nie je možné za už ukončené vzdelanie priznať kredity, čo by inak bolo zároveň porušením zákazu retroaktivity.
     Takisto tvrdenie, že za vzdelávacie aktivity po 1. 9. 2008 sa získavajú kredity, je zavádzajúce. V zmysle ustanovenia § 61 ods. 14 je možné získať kredity len za tie vzdelávacie programy, ktoré skončia po účinnosti zákona a boli dodatočne akreditované.
     V súvislosti s uznaním získanej atestácie menovanej psychologičky treba povedať, že atestácia z klinickej psychológie je vzdelanie potrebné pre výkon činnosti v rezorte zdravotníctva a v rezorte školstva sa nevyžaduje - je však výhodou. Doklad z kurzu, „ktorý viedol odborník rezortu zdravotníctva pre závislostí Ľubomír Okruhlica,"  nie je žiadnym  „zdrapom papiera". Naďalej  oprávňuje držiteľa na výkon činnosti v oblasti prevencie, len za toto vzdelanie nedostane kredity.
     Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch odstraňuje predchádzajúci diskriminačný stav, keď podľa doteraz platných predpisov sa mohol pedagogický zamestnanec vzdelávať len so súhlasom riaditeľa školy. Ak ten takýto súhlas nedal, vzdelávacia ustanovizeň ho do vzdelávania nezaradila. Aj toto bol jeden z dôvodov, prečo sa ministerstvo bránilo uznávaniu kreditov za vzdelávanie pred účinnosťou zákona, nakoľko by boli poškodení tí zamestnanci, ktorí sa vzdelávať chceli, ale nemohli, lebo ich zamestnávateľ na vzdelávanie neuvoľnil.
     Zákon umožňuje získať už spomínaný kreditový príplatok, príplatok uvádzajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca, zamestnancov s II. kvalifikačnou skúškou (po novom s II. atestáciou) zaraďuje do dvanástej platovej triedy, umožňuje vykonať I. alebo II. kvalifikačnú skúšku (atestáciu) - a teda dáva možnosť rýchlejšieho zvýšenia platu, nie až po 10 rokoch praxe, ako to bolo doposiaľ.
     Nový zákon ponúka pedagogickým a odborným zamestnancom nové možnosti, v každom prípade im nič neupiera, ale naopak, vytvára spôsoby, ako  získať za kariérový rozvoj finančné ohodnotenie.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku