Stanovisko Akreditačnej komisie k článku denníka Pravda

05.05.2010

     Akreditačná komisia vyjadruje ostrý protest proti nepravdivým informáciam, konkrétne proti osočovaniu z lobbingu, ktoré uverejnil denník Pravda dňa 3. mája 2010 v článku autora Lukáša Milana pod názvom „Mikolaj lepšiemu vzdelaniu nepomohol".  
     Akreditačná komisia ako poradný orgán vlády SR rozhoduje iba na základe Kritérií na posudzovanie spôsobilosti vysokých škôl a nevysokoškolských inštitúcií (§ 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) a Kritérií používanými pri vyjadrovaní o zaradení vysokej školy vydanými Ministerstvom školstva SR 12. decembra 2007, nie na základe lobbingu.
     Členovia Akreditačnej komisie sa cítia týmito nepravdivými informaciami osobne dotknutí, lebo dvojročné enormné pracovné nasadenie, vďaka ktorému sa podarilo prvýkrát vyhodnotiť kvalitu vzdelávacej, výskumnej, tvorivej činnosti vysokých škôl v plnom rozsahu, sa takýmto spôsobom znevažuje a znehodnocuje. V rámci komplexnej akreditácie sa zmapovala situácia na 27 vysokých školách a v mnohých prípadoch boli v hodnotiacich správach navrhnuté optimálne riešenia. Veľkým prínosom bolo, že sme vyradili nekvalitné študijné programy.
     Cieľom komplexnej akreditácie bolo nastaviť pravdivý obraz kvality a nie vysoké školy rušiť alebo nejakým spôsobom ich ponižovať či trestať. Po komplexnej akreditácii môžu vysoké školy usmerniť svoju činnosť na splnenie, resp. zlepšenie plnenia jednotlivých kritérií.

Bratislava 4. mája 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku