Navigácia

Štandardy odborných činností v systéme poradenstva a prevencie

Výkonové a obsahové štandardy, ktoré určujú odborné činnosti jednotlivých stupňov podporných úrovní, vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle ministerstvo školstva v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom štandardov odborných činností je zaručiť poskytovanie rovnakej odbornej starostlivosti na celom Slovensku. Štandardy predstavujú rámec vykonávania odborných činností v súlade s piatimi stupňami podporných úrovní v systéme poradenstva a prevencie, v ktorých sa uskutočňuje odborná činnosť v zmysle § 130 ods. 1 školského zákona.

Súčasťou štandardov je rámec výkonu a obsahu odborných činností v poskytovaní odbornej starostlivosti, výchovy a vzdelávania diagnostickým centrom, reedukačným centrom a liečebno-výchovným sanatóriom, a to najmä odborných činností v zmysle § 121, § 122 a § 123 školského zákona.

Návrh štandardov bol vytvorený Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave v rámci národného projektu Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/242/2019 a jej dodatkov.

Štandardy odborných činností (Obsahové štandardy pre diagnostickú činnosť – diagnostika v zariadeniach poradenstva a prevencie a v prostredí škôl, Obsahové štandardy odborných činností v zariadeniach poradenstva a prevencie a v prostredí škôl, Výkonové štandardy odborných činností) schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 24. 08. 2023 pod číslom 2023/13787:1 – C1661 s účinnosťou od 1. septembra 2023.

Skočiť na začiatok stránky