Srbsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou SR a zväzovou vládou JZR o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry a športu
(Belehrad, 30. 1. 1996; platí od 1996 - 2001; platnosť sa automaticky predlžuje na obdobie 5 rokov; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 138/1998 Z. z.)

Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a MŠVaTR Srbskej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2016 - 2020
(Bratislava, 8.11.2016 , platí do podpisu nového Programu spolupráce)

Dohoda medzi vládou SR a vládou JZR o vedecko-technickej spolupráci
(Bratislava, 26. 2. 2001; platí bez obmedzenia)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku