Spustila sa nová internetová stránka o 7. rámcovom programe EÚ

  • Dátum: 29.02.2012

       Komplexné informácie o možnosti získania výskumných grantov financovaných z EÚ je možné nájsť na novej internetovej stránke www.7rp.sk, ktorú vytvorila a spravuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA. o. z.). Na základe zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečuje SOVVA. o. z. činnosť národných podporných štruktúr 7. rámcového programu pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity (7. RP).
     Na webovom sídle 7.RP sa nachádzajú všetky dôležité informácie o štruktúre programu, formách poskytovanej podpory, možnosti zapojenia sa do riešenia projektov, kontakty na národné kontaktné body a národných delegátov, ktorí poskytujú detailnejšie informácie k jednotlivým špecifickým programom a výzvam. Rovnako sú tu prístupné aj informácie o pripravovanom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie na roky 2014 až 2020 „Horizont 2020".

Bratislava 29. február 2012

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku