ŠPÚ predloží návrh študijného odboru gymnázium so zameraním na informatiku

     V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné rokovanie riaditeľa Ľ. Hajduka a ďalších odborníkov ŠPÚ s predsedami šiestich ústredných predmetových komisií k návrhu študijného odboru gymnázium so zameraním na informatiku. Predsedovia predmetových komisií, ktoré sú poradným orgánom riaditeľa ŠPÚ, sa k návrhu nového študijného odboru vyjadrovali po jeho pilotnom overovaní v 23 gymnáziách z rôznych častí Slovenska.
     Návrh nového študijného odboru vychádza z výsledkov a výstupov národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.
     Jednou z hlavných aktivít a výstupov projektu je vytvorenie modelu tried so zameraním na informatiku, tzv. „informatických tried“. K tomu bolo vytvorených 10 nových predmetov pre stredné školy, pričom na vytváraní učebných textov sa formou konzultácii a recenzií podieľali aj odborníci z IT firiem, ktoré sa v rámci školských vzdelávacích programov vyučujú v „informatických triedach“. Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk je presvedčený, že takýto študijný odbor je pre dynamický a efektívny rozvoj nášho školského systému, a v konečnom dôsledku aj celej spoločnosti, dôležitý.
     „Technologická revolúcia a digitálna transformácia zásadným spôsobom mení spôsob života, pracovnej činnosti a vzájomnej komunikácie. Vo svojom rozsahu a komplexnosti bude táto transformácia pre ľudstvo taká zásadná, ako žiadna iná technologická zmena v minulosti. V tomto smere je pre našu spoločnosť kľúčová orientácia mladej generácie na vzdelávanie v STEM odboroch a v informatike. Školský systém musí na tieto zásadné zmeny reagovať. Preto po úspešnom overovaní v rámci národného projektu, z ktorého vyplynulo, že pre naplnenie cieľov zriadenia informatických tried je účelné vytvoriť nový študijný odbor, Štátny pedagogický ústav predloží Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR návrh nového študijného odboru Gymnázium so zameraním na informatiku na schválenie,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk po skončení pracovného rokovania.
     Hlavným cieľom vytvorenia študijného odboru je orientácia žiakov gymnázií na vysokoškolské štúdium v študijných odboroch a programoch, v ktorých možno produktívne využiť kvalitnú informatickú prípravu a vysoký stupeň digitálnej gramotnosti, ale aj orientovania sa v problematike umelej inteligencie a jej využívania, napríklad v programoch zameraných na informatiku a digitálne technológie pre uplatnenie sa na trhu práce, zlepšenie prípravy pre vysokoškolské štúdium v oblastiach STEM a rozvoj digitálnej gramotnosti a informatického myslenia v kontexte matematického, informatického a prírodovedného vzdelávania žiakov systematickým a koordinovaným využívaním inovatívnych metód výučby založených na aplikovaní bádateľských prístupov a projektového vyučovania.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky