Navigácia

Správne konania

ZAČATÉ KONANIA


MŠVVaŠ SR vs. Slovenský zápasnícky zväz
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako správny orgán príslušný podľa § 97 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) v spojení s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo dňom 19.03.2018 správne konanie vo veci spáchania správneho deliktu podľa § 95 ods. 2 písm. b) zákona o športe bývalým národným športovým zväzom Slovenský zápasnícky zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 31791981 (ďalej len „národný športový zväz“ alebo „SZZ“) na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu č. 2018/3725:2-81AA zo dňa 16.03.2018, v zmysle ktorého SZZ neuviedol do súladu svoje stanovy s § 19 až 23 zákona o športe. Uvedená povinnosť vyplývala SZZ zo správy o kontrolnej činnosti HKŠ-2017/084 zo dňa 17.01.2018, na základe ktorej mala SZZ odstrániť uvedený nedostatok do 17.02.2018.

SKONČENÉ KONANIA


MŠVVaŠ SR vs. Slovenská lyžiarska asociácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako správny orgán príslušný podľa § 97 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) v spojení s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo dňom 06.06.2017 správne konanie vo veci spáchania správneho deliktu podľa § 95 ods. 2 písm. b) zákona o športe bývalým národným športovým zväzom Slovenská lyžiarska asociácia, Karpatská 15, 058 01 Poprad, IČO: 42133700 (ďalej len „národný športový zväz“ alebo „SLA“) na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu č. 2016-24626/53732:7-81AA zo dňa 02.05.2017, v zmysle ktorého SLA neuviedla do súladu svoje stanovy s § 19 až 23 zákona o športe. Uvedená povinnosť vyplývala SLA zo správy o kontrolnej činnosti HKŠ-SKČ-2016-002.1 zo dňa 14.02.2017, na základe ktorej mala SLA odstrániť uvedený nedostatok do 30.04.2017.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky skončilo konanie vo veci vydaním rozhodnutia zo dňa 07.08.2017.

MŠVVaŠ SR vs. Slovenská squashová asociácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako správny orgán príslušný podľa § 97 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) v spojení s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo dňom 30.06.2017 správne konanie vo veci spáchania správneho deliktu podľa § 95 ods. 2 písm. b) zákona o športe bývalým národným športovým zväzom Slovenská squashová asociácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 30807018(ďalej len „národný športový zväz“ alebo „SSQA“) na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu č. 2017-5693/27602:94-81AA zo dňa 13.06.2017, v zmysle ktorého SSQA neuviedla do súladu svoje stanovy s § 19 až 23 zákona o športe. Uvedená povinnosť vyplývala SSQA zo správy o kontrolnej činnosti HKŠ-2016/036 zo dňa 12.06.2017, na základe ktorej mala SSQA odstrániť uvedený nedostatok do 30.04.2017.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky skončilo konanie vo veci vydaním rozhodnutia zo dňa 30.08.2017.

MŠVVaŠ SR vs. Slovenská asociácia amerického futbalu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako správny orgán príslušný podľa § 97 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) v spojení s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo dňom 30.06.2017 správne konanie vo veci spáchania správneho deliktu podľa § 95 ods. 2 písm. b) zákona o športe bývalým národným športovým zväzom Slovenská asociácia amerického futbalu, Revolučná 3289/1, 010 01 Žilina, IČO: 30787009 (ďalej len „národný športový zväz“ alebo „SAAF“) na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu č. 2017-5693/28103:98-81AA zo dňa 15.06.2017, v zmysle ktorého SAAF neuviedla do súladu svoje stanovy s § 19 až 23 zákona o športe. Uvedená povinnosť vyplývala SAAF zo správy o kontrolnej činnosti HKŠ-2016/016 zo dňa 07.06.2017, na základe ktorej mala SAAF odstrániť uvedený nedostatok do 30.05.2017.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky skončilo konanie vo veci vydaním rozhodnutia zo dňa 30.08.2017.

MŠVVaŠ SR vs. Združenie šípkarských organizácií
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako správny orgán príslušný podľa § 97 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) v spojení s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo dňom 30.06.2017 správne konanie vo veci spáchania správneho deliktu podľa § 95 ods. 2 písm. b) zákona o športe bývalým národným športovým zväzom Združenie šípkarských organizácií, Szakkayho 1, 040 01 Košice, IČO: 35538015 (ďalej len „národný športový zväz“ alebo „ZŠO“) na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu č. 2017-8984/30970:13-81AA zo dňa 29.06.2017, v zmysle ktorého ZŠO neuviedlo do súladu svoje stanovy s § 19 až 23 zákona o športe. Uvedená povinnosť vyplývala ZŠO zo správy o kontrolnej činnosti HKŠ-2016/79 zo dňa 22.06.2017, na základe ktorej malo ZŠO odstrániť uvedený nedostatok do 15.05.2017.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky skončilo konanie vo veci vydaním rozhodnutia zo dňa 11.09.2017.

MŠVVaŠ SR vs. Slovenský zväz psích záprahov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako správny orgán príslušný podľa § 97 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) v spojení s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo dňom 04.08.2017 správne konanie vo veci spáchania správneho deliktu podľa § 95 ods. 2 písm. b) zákona o športe bývalým národným športovým zväzom Slovenský zväz psích záprahov, M. R. Štefánika 217, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 37818058 (ďalej len „národný športový zväz“ alebo „SZPZ“) na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu č. 2017-8984/31695:18-81AA zo dňa 04.07.2017, v zmysle ktorého SZPZ neuviedol do súladu svoje stanovy s § 19 až 23 zákona o športe. Uvedená povinnosť vyplývala SZPZ zo správy o kontrolnej činnosti HKŠ-2016/072 zo dňa 31.05.2017, na základe ktorej mal SZPZ odstrániť uvedený nedostatok do 30.04.2017.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky skončilo konanie vo veci vydaním rozhodnutia zo dňa 26.09.2017.
 

Skočiť na začiatok stránky