Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2018

09.04.2019
     Vláda SR vzala na vedomie v poradí tretiu Správu o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2018. Hlavný kontrolór športu je nezávislý kontrolný orgán, ktorý vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách. Medzi jeho hlavné priority činnosti v roku 2018 patrila implementácia zákona o športe so zameraním na kontrolu výročných správ športových organizácií a organizáciu školení pre kontrolórov športu.
     „Aplikácia zákona o športe vytvorila tlak na zvýšenie kvality a profesionalizáciu vnútorných procesov v športovej obci, výsledkom ktorých je transparentné a účinné použitie verejných prostriedkov“, uviedla hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová.
     Kontrolnou činnosťou využívania verejných prostriedkov poskytnutých na športovú činnosť bolo identifikované porušenie vo výške 33 859 eur, ktoré boli vrátené do štátneho rozpočtu.
     Stanovy boli kontrolované deviatim národným športových zväzom. V prípade Slovenského zápasníckeho zväzu bolo odobraté osvedčenie o uznaní za národný športový zväz z dôvodu nevykonania nápravných opatrení na obdobie od 19. marca 2018 do 4. júna 2018. 
     Na základe plošnej kontroly bolo skontrolovaných 74 výročných správ za rok 2016 a 2017, a to u 42 športových organizácii. V 43 výročných správach bol identifikovaný nedostatok v nedodržanom rozsahu povinných údajov a v nedodržaní zákonných lehôt. 
    Na základe podnetov od osôb s príslušnosťou k športovej organizácii bolo vykonaných 9 kontrol, ktorých predmetom bola kontrola dodržania interných predpisov organizácií a zákona o športe. Deväť podaní bolo postúpených kontrolórom národných športových zväzov. 
     V priebehu roka 2018 bolo uskutočnených šesť skúšok odbornej spôsobilosti kontrolórov národných športových zväzov a národných športových organizácii, k 31. decembru 2018 počet kontrolórov s preukázanou odbornosťou vykonaním skúšky bolo 55.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku