Navigácia

Spôsob pridelenia príspevku na školu v prírode na rok 2023

V súlade s § 4ac ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) informáciu o pridelení príspevku na školu v prírode a o výške príspevku.

Pri príprave rozpisu finančných prostriedkov na školu v prírode na rok 2023 vychádzalo ministerstvo z predpokladu, že pre každú základnú školu poskytne príspevok na školu v prírode pre žiakov jedného ročníka na prvom stupni základnej školy. Ministerstvo zohľadňuje skutočnosť, že uskutočňovanie škôl v prírode sa môže na jednotlivých školách po organizačnej stránke líšiť, nemusí byť napríklad na všetkých školách viazané na rovnaký ročník.

Príspevok sa poskytuje na školy v prírode konané počas kalendárneho roka 2023.

Príspevok na školu v prírode sa týka len žiakov základných škôl na prvom stupni. Výška príspevku na jedného žiaka  je 100 €, pre školy v najmenej rozvinutých okresoch (podľa zákona 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov) je výška príspevku 150 €. 

Škola môže použiť príspevok na pokrytie nákladov na školu v prírode pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy prvého stupňa základnej školy.

Príspevok možno použiť na výdavky, na ktoré je možné podľa osobitných predpisov1) použiť príspevok zákonného zástupcu žiaka. Finančné prostriedky budú účelovo určené na príslušné aktivity konané minimálne v trvaní piatich dní s tým, že škola použije príspevok 100 € (resp. 150 €) na každého žiaka, ktorý sa zúčastní školy v prírode. To znamená, že stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.

Ministerstvo prideľuje na rok 2023 finančné prostriedky školám, ktoré v Eduzbere 2022 nahlásili požiadavky na žiakov, ktorí sa v kalendárnom roku 2023 zúčastnia školy v prírode. Vzhľadom k tomu, že tieto požiadavky prevyšujú možnosti štátneho rozpočtu, ministerstvo určilo pre každú školu  maximálne ohraničenie počtu žiakov, pre ktorých môže byť príspevok pridelený (je to väčšie z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na prvom stupni základnej školy v školskom roku 2022/2023).

Pokiaľ sa podporovaných aktivít zúčastní v kalendárnom roku menší počet žiakov ako je schválený počet, je škola povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa aktivít nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že náklady na školu v prírode na žiaka boli nižšie ako suma príspevku 100 € resp. 150 € na žiaka. Vrátenie finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení poslednej podporovanej aktivity v roku 2023.


1) § 138 ods. 3 a 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

 

Skočiť na začiatok stránky