Navigácia

Športová infraštruktúra národného významu

Športová infraštruktúra národného významu (ŠINV) sa tradične spája so športoviskami slúžiacimi potrebám vrcholového športu. Podľa §3 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe je športová infraštruktúra národného významu definovaná ako „športová infraštruktúra spĺňajúca požiadavky medzinárodnej športovej organizácie, ktorá je určená na medzinárodnú súťaž alebo prípravu športových reprezentantov.“
Rozlišovanie športovej infraštruktúry národného významu sa realizuje v rôznych krajinách a zvykne mať niekoľko dôvodov. Ten najzásadnejší sa týka financovania. Udeľovanie štatútu ŠINV vychádza predovšetkým z potreby ministerstiev zodpovedných za šport identifikovať vybrané športové zariadenia s nárokom na zvláštne formy financovania z prostriedkov štátu, ktoré sú zvyčajne nad rámec bežnej formy podpory a systému dotácií. Týka sa to predovšetkým výstavby nových a rekonštrukcie existujúcich zariadení. V niektorých prípadoch je štátna podpora smerovaná aj do ich prevádzky. Tento typ infraštruktúry sa zvykne rozlišovať aj v snahe zabezpečiť špeciálne postavenie takýchto športovísk a zabrániť vplyvom, ktoré by mali negatívny dopad na plnenie ich účelu či viesť k ich prípadnej likvidácii. Týka sa to napríklad športovísk s historickou hodnotou, ktoré slúžia dlhodobo športovému účelu, príp. športovísk, ktoré majú pre národné športové zväzy strategický význam pre rozvoj ich športu. V neposlednom rade sa tento typ infraštruktúry definuje v snahe poskytnúť vysoko kvalitné podmienky pre šport na rôznych úrovniach s dôrazom predovšetkým na jeho súťažnú formu.

Športová infraštruktúra sa skloňuje asi najčastejšie ako jeden z najpálčivejších problémov, ktorý si vyžaduje systémové riešenie vrátane finančných zdrojov. Rozvoj športovej infraštruktúry národného významu potrebuje mať zadefinovaný aj jasný plán či stratégiu na niekoľko rokov dopredu, ktorá by určovala jasné ciele toho, čo je potrebné v najbližších rokoch vybudovať či zrekonštruovať, ako aj základné princípy, podľa ktorých by sa rozvoj športovej infraštruktúry mal riadiť. Ministerstvo školstva ,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom, splnomocnencom vlády pre mládež a šport a Fondom na podporu športu zorganizovali v Trnave dňa 20.09.2021 konferenciu, ktorej témou bolo predstavenie návrhu zámeru na výstavbu športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2021 – 2027. V rámci stratégie ŠINV boli predstavené projekty, ktoré boli na základe dohody zainteresovaných subjektov zaradené medzi prioritné v rámci výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry na obdobie 7-10 rokov. Medzi tieto projekty patria:

Centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania Zemník
Národné strelecké centrum Trnava
Košická futbalová aréna
Národné centrá plaveckých športov
Rekonštrukcia zimného štadióna (Trenčín)
Atletický štadión (Bratislava – Petržalka)
rekonštrukcia multifunkčných športových hál
•    rekonštrukcia zimného štadióna Ondreja Nepelu (Bratislava)
•    rekonštrukcia Steel Arény (Košice)
Projekt multifunkčných hál v krajských mestách
Rekonštrukcia národného motokrosového centra – Sverepec
Národné cyklistické centrum
Národné gymnastické centrum
Rekonštrukcia Národného tenisového centra v Bratislave
Rekonštrukcia areálu klasického lyžovania na Štrbskom Plese
Rekonštrukcia Národného biatlonového centra v Osrblí
Národné lezecké centrum
Rekonštrukcia Národného stolnotenisového centra v Bratislave

 

Skočiť na začiatok stránky