Spolupráca súkromného sektora a výskumno-vývojových centier bude podporená 70 miliónmi eur

  • Dátum: 20.01.2010

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci operačného programu Výskum a vývoj s názvom Podpora výskumno-vývojových centier (schéma štátnej pomoci).
    
Výzvy sa týkajú opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe a opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji.
     Cieľom týchto opatrení je skvalitniť spoluprácu výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a prispieť tak k hospodárskemu rastu regiónov a celého Slovenska. Výzvy sú zamerané na financovanie projektov priemyselného (aplikovaného) výskumu a experimentálneho vývoja.  Ide o priamu spoluprácu podnikov s akademickou sférou, pričom žiadateľom o NFP je samotný podnik. Na projekty predkladané v rámci týchto výziev sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci. To znamená, že musia spĺňať podmienky a kritériá Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), ktorá je prílohou týchto výziev.
     Oprávnenými žiadateľmi o NFP v rámci uvedených výziev sú:
- malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky,
- veľké podniky,
ktoré sú oprávnené na podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka, registrované na území SR a ktoré boli založené najneskôr k 1.1. 2009. Jeden oprávnený žiadateľ môže predložiť maximálne jeden projekt na priemyselný (aplikovaný) výskum a maximálne jeden projekt na experimentálny vývoj.
     K oprávneným aktivitám patrí realizácia projektov priemyselného výskumu, podpora projektov aplikovaného výskumu a vývoja v podnikovej sfére a podpora spolupráce podnikov s akademickou sférou.
     Realizácia projektu musí viesť k vytvoreniu minimálne jedného z nasledovných výsledkov - prototyp nového výrobku, nová technológia, resp. nový postup alebo zásadné zlepšenie už existujúcich výrobkov, technológií a postupov, ktoré budú mať nespochybniteľný trhový potenciál. Celková čiastka finančnej pomoci vyčlenená pre výzvu v rámci opatrenia 2.2 je 45 mil. eur. V rámci opatrenia 4.2 predstavuje celková finančná pomoc 25 mil. eur. Minimálna výška NFP je pritom na jeden projekt 1 mil. eur, maximálna 3 mil. eur. Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 19. 04. 2010.
    
Podrobné informácie o podmienkach aktuálnych výziev pre opatrenie 2.2 a 4.2, vyhlásených v rámci Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách agentúry.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku